SVEUČILIŠTE U SPLITU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

SPLIT

TESLINA 6

 

Raspisuje

    N A T J E Č A J

za izbor na (M/Ž)

 

Obvezni uvjeti natječaja:

Pristupnici su obvezni dostaviti:

Za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete provest će se razgovor. S kandidatima će se provesti provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem pisane provjere znanja.  O mjestu i vremenu održavanja razgovora i provjere znanja i sposobnosti kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu koju su naveli u prijavi na natječaj.

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim propisima za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.

Za pristupnike koji se u prijavi  na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Prijave s potrebnom natječajnom dokumentacijom se dostavljaju  putem pošte u roku od 8 dana od objave Natječaja u Narodnim Novinama na adresu: Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet, Teslina 6, 21 000 Split s naznakom „Natječaj za radno mjesto“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova NN. 69./17.

Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon isteka roka neće se razmatrati.

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su suglasni da Kineziološki fakultet u Splitu može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i drugim pozitivnim propisima.

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content