Kineziološki fakultet Split

Postupak

Izjednačavanje akademskog naziva
Studijski progr...

Temeljem čl. 14 st. 3 Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07), te čl. 2

Temeljem čl. 14 st. 3 Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07), te čl. 2 Pravilnik o izjednacavanju akademskih naziva i stupnjeva Kineziološkog fakulteta u Splitu, pozivaju se zainteresirane osobe, pokrenuti postupak priznavanja akademskog naziva.
Postupak se pokreće dostavljanjem molbe za izdavanje potvrde koja se predaje službi protokola Kineziološkog fakulteta.
Molbi je potrebno priložiti običnu presliku diplome i dokaz o uplati novčane naknade za izdavanje potvrde.

Novčana naknada za izdavanje potvrde, temeljem Odluke Senata Sveučilišta u Splitu od 27.11.2008. i Odluke Fakultetskog vijeća Kineziološkog fakulteta u Splitu od 28.10.2009. iznosi 300,00 kn, a uplaćuje se u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, na IBAN: HR4523300031100399873; poziv na broj odobrenja: JMBG; opis plaćanja: trošak potvrde o izjednačavanju akad. i struč. naziva.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content