Kineziološki fakultet Split

O studiju

Stručni diplomski studij
Studijski progr... Kontakt

Izvedbeni plan 2023/2024

Završetkom diplomskog stručnog studija kineziologije studenti stječu 120 ECTS bodova. Postoje 4 smjera na diplomskom studiju:

 • SMJER SPORTSKI TRENER
 • SMJER KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA
 • SMJER REKREACIJA I FITNES
 • SMJER KINEZITERAPIJA

Na ovoj razini studija studenti svih studijskih grupa slušaju zajedničku nastavu iz obaveznih predmeta, a posebno nastavu iz specijalističkih predmeta (po pojedinim smjerovima), te izbornih predmeta (ovisno o modulu).

O pokretanju studija u pojedinoj akademskoj godini odluku donose mjerodavna tijela Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu prema utvrđenim kriterijima (broj pristupnika prijavljen za upis, rezultati razredbenog ispita, prioriteti istaknuti od pojedinih nacionalnih sportskih saveza i drugo).

UPUTE I OBAVIJESTI STUDENTIMA TREĆE GODINE STRUČNIH PRIJEDIPLOMSKIH STUDIJA I DRUGE GODINE STRUČNOG DIPLOMSKOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE O POSTUPKU OBRANE ZAVRŠNOG RADA

Pozivaju se studenti treće godine stručnog prijediplomskog studija i druge godine stručnog diplomskog studija koji bi ove godine trebali steći ukupno 180 ECTS bodova (stručni prijediplomski studij) odnosno 120 ECTS ( stručni diplomski studij) i braniti završni rad, da najkasnije do 31. 08. 2024. godine prijave temu i mentora završnog rada.

Obrazac prijave može se preuzeti u Studentskoj službi ili na web stranici Fakulteta, a treba biti u cijelosti popunjen i potpisan od strane studenta i mentora (OBRAZAC 1).

Nakon sto su tema i mentor odobreni, student u suradnji s mentorom izrađuje rad, te po završetku, a u dogovoru s mentorom, traži formiranje Povjerenstva za ocjenu i obranu završnog rada predajom Studentskoj službi OBRASCA 2 i rada na CD/DVD-u (ukoliko se obrazac šalje putem e-maila, uz obrazac je potrebno priložiti rad u doc./docx. formatu).

Kolegij stručnih studija određuje Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada, koje u roku od najviše petnaest dana treba rad ocijeniti.

Kada student stručnog prijediplomskog studija položi sve upisane predmete i ostvari najmanje 170/176 ECTS bodova (ne prije završetka šestog semestra i završetka barem prvog dijela ljetnog ispitnog roka), odnosno kada student stručnog diplomskog stručnog studija položi sve upisane predmete i ostvari najmanje 113 ECTS bodova  (ne prije završetka četvrtog semestra i završetka barem prvog dijela ljetnog ispitnog roka) uz suglasnost Povjerenstva, prijavljuje obranu završnog rada putem Studentske službe (osobno ili putem e-maila) i OBRASCA 3-preddiplomski OBRASCA 3-specijalistički kojem prilaže indeks (ako ga ima)  sa svim upisanim ocjenama.

Nakon provjere, Kolegij stručnih studija određuje termin obrane.

Nakon uspješne obrane Studentskoj službi potrebno je dostaviti (putem e-maila ljube@kifst.hr):

 • Konačnu verziju završnog rada u PDF formatu
 • Ukoliko mentor i povjerenstvo to zatraže, student treba predati i jedan tiskani završni rad u tvrdom uvezu (osobno ili poslati poštom)
 • Dokaz o uplati troškova promocije u iznosu 26,54 EUR
 • Izjavu o akademskoj čestitosti
 • Izjavu o pohrani završnog/diplomskog rada u repozitoriju Kineziološkog fakulteta u Splitu

Postupak prijave i obrane završnih radova na stručnim i specijalističkim studijima koje izvodi Fakultet u cijelosti se, kad god za tim postoji potreba, odvija sukladno čl. 12 Pravilnika o izradi i obrani završnog rada na preddiplomskom stručnom i specijalističkom diplomskom studiju Kineziološkog fakulteta u Splitu, odnosno on-line metodom.

 

PRAVILNICI I DOKUMENTI

 

Voditelji stručne prakse:

doc. dr. sc. Šime Veršić

E mail: simver@kifst.hr

SMJER SPORTSKI TRENER

Dr. sc. Toni Modrić, – koordinator smjera, zamjenik voditelja Odsjeka stručnih studija

E mail: toni.modric@kifst.eu

Tel: 021/ 302-440

SMJER KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA

mag. cin. Vladimir Pavlinović – koordinator smjera

E mail: vladimir.pavlinovic@kifst.eu

Tel: 021/ 302-440

SMJER REKREACIJA I FITNES

dr. sc. Barbara Gilić Škugor – koordinator smjera

E mail: barbaragilic@gmail.com

Tel: 021/ 302-440

SMJER KINEZITERAPIJA

mag. cin. Petra Rajković Vuletić- koordinator smjera

E mail: petra.rajkovic@kifst.eu

Tel: 021/ 302-44

E-mail lista svih nastavnika

UPUTE I OBAVIJESTI STUDENTIMA TREĆE GODINE STRUČNIH PRIJEDIPLOMSKIH STUDIJA I DRUGE GODINE STRUČNOG DIPLOMSKOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE O POSTUPKU OBRANE ZAVRŠNOG RADA

1.Pozivaju se studenti treće godine stručnog prijediplomskog studija i druge godine stručnog diplomskog studija koji bi ove godine trebali steći ukupno 180 ECTS bodova (stručni prijediplomski studij) odnosno 120 ECTS ( stručni diplomski studij) i braniti završni rad, da najkasnije do 31. 08. 2024. godine prijave temu i mentora završnog rada.

Obrazac prijave može se preuzeti u Studentskoj službi ili na web stranici Fakulteta, a treba biti u cijelosti popunjen i potpisan od strane studenta i mentora (OBRAZAC 1).

2.Nakon sto su tema i mentor odobreni, student u suradnji s mentorom izrađuje rad, te po završetku, a u dogovoru s mentorom, traži formiranje Povjerenstva za ocjenu i obranu završnog rada predajom Studentskoj službi OBRASCA 2 i rada na CD/DVD-u (ukoliko se obrazac šalje putem e-maila, uz obrazac je potrebno priložiti rad u doc./docx. formatu).

Kolegij stručnih studija određuje Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada, koje u roku od najviše petnaest dana treba rad ocijeniti.

3.Kada student stručnog prijediplomskog studija položi sve upisane predmete i ostvari najmanje 170/176 ECTS bodova (ne prije završetka šestog semestra i završetka barem prvog dijela ljetnog ispitnog roka), odnosno kada student stručnog diplomskog stručnog studija položi sve upisane predmete i ostvari najmanje 113 ECTS bodova  (ne prije završetka četvrtog semestra i završetka barem prvog dijela ljetnog ispitnog roka) uz suglasnost Povjerenstva, prijavljuje obranu završnog rada putem Studentske službe (osobno ili putem e-maila) i OBRASCA 3-preddiplomski / OBRASCA 3-specijalistički kojem prilaže indeks (ako ga ima)  sa svim upisanim ocjenama.

Nakon provjere, Kolegij stručnih studija određuje termin obrane.

Nakon uspješne obrane Studentskoj službi potrebno je dostaviti (putem e-maila ljube@kifst.hr):

 • konačnu verziju završnog rada u PDF formatu

 • Ukoliko mentor i povjerenstvo to zatraže, student treba predati i jedan tiskani završni rad u tvrdom uvezu (osobno ili poslati poštom)

 • Dokaz o uplati troškova promocije u iznosu 26,54 EUR
 • Izjavu o akademskoj čestitosti
 • Izjavu o pohrani završnog/diplomskog rada u repozitoriju Kineziološkog fakulteta u Splitu

Postupak prijave i obrane završnih radova na stručnim i specijalističkim studijima koje izvodi Fakultet u cijelosti se, kad god za tim postoji potreba, odvija sukladno čl. 12 Pravilnika o izradi i obrani završnog rada na preddiplomskom stručnom i specijalističkom diplomskom studiju Kineziološkog fakulteta u Splitu, odnosno on-line metodom.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content