Kineziološki fakultet Split

Priznavanja inozemne kvalifikacije

Cjeloživotno učenje
Studijski progr...
  • Zahtjev za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija (dalje-Zahtjev) podnosi se Uredu za akademsko priznavanje na Sveučilištu.
  • Zahtjev se podnosi na propisanom OBRASCU  te se uz njega prilažu isprave propisane u čl. 4. st. 1. Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (N.N. 158/03,198/03 138/06; dalje Zakona).
  • Ured u roku od 15 dana od dana zaprimanja urednog Zahtjeva isti dostavlja sastavnici Sveučilišta na kojoj stranka želi nastaviti studij.
  • Sastavnica Sveučilišta provodi vrednovanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u smislu čl. 2. st. 1. al. 9. Zakona.
  • Vijeće sastavnice Sveučilišta u roku od 60 dana od dana zaprimanja Zahtjeva od Ureda donosi konačno rješenje o Zahtjevu koje dostavlja stranci.
  • Osnovni dio izreke rješenja iz st. 5. mora sadržavati odredbu da se kvalifikacija akademski priznaje da u smislu kompetencija (znanja i vještina) udovoljava uvjetima za upis konkretnog studija ili dijela konkretnog studija.
  • Protiv rješenja iz st. 5. nije dopuštena žalba, ali se u roku od 30 dana od zaprimanja rješenja pred Upravnim sudom Republike Hrvatske može pokrenuti upravni spor.

Za sva sporna pitanja koja se pojave u postupku vrednovanja iz st. 4. (pitanje akreditiranosti visokog učilišta i sl.) ovlaštena tijela sastavnice Sveučilišta mogu se obratiti Uredu koji je ovlašten zatražiti mišljenje Vijeća za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje. Cjelokupna dokumentacija predmeta pohranjuje se na sastavnici, a Ured pohranjuje popunjeni obrazac iz st. 3. i rješenje iz st. 5. koje je sastavnica dužna dostaviti na znanje Uredu.

Zahtjev za Priznavanje razdoblja studija, odnosno ECTS-bodova podnosi se izravno sastavnicama Sveučilišta koje u cijelosti provode postupak priznavanja razdoblja studija sve do konačne odluke vijeća sastavnice, sukladno općim aktima sastavnica.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content