Studij traje tri godine (šest semestara) tijekom kojih student prikuplja minimalno 180 ECTS bodova. Eventualna nastava na izvankurikularnim kolegijima se odvija isključivo tijekom prva dva semestra u prvoj istraživačkoj godini. U načelu, tri godine studija predviđene su isključivo za znanstveno-istraživački rad, odnosno izradu disertacije. 180 ECTS bodova stječe se aktivnostima (grafikon 1) uz originalno znanstveno istraživanje koje rezultira izradom i obranom doktorske disertacije.

Cjelokupni doktorski studij sastoji se od slijedećih kategorija, aktivnosti:

  • znanstvene škole
  • znanstveni kongresi
  • znanstveni radovi
  • izvješća mentora

Nakon što uspješno ostvari zadaće iz svih navedenih
kategorija (aktivnosti) student pristupa obrani doktorske disertacije.
U sklopu doktorske disertacije
doktorand predlaže radove koji su objavljeni u publikacijama citiranim u WoS/
SCOPUS-u, a temeljem kojih se ostvaruje najmanje
50 ECTS bodova i to isključivo u publikacijama koje imaju CiteScore indeks
citiranosti (prema SCOPUS-u) ili Impact Factor (prema WoS-u).

Završetkom studija i obranom disertacije stječe se akademski stupanj doktora društvenih znanosti iz polja Kineziologija.

Informacije

Za studente koji studuraju po starom programu

Poslijediplomski studij za stjecanje doktorata znanosti završava izradom i obranom doktorskog rada (disertacije). Disertacija se radi tijekom druge i treće godine studija, a njenom obranom student ostvaruje 45 ECTS bodova. Iznimno, doktorski rad može biti skup objavljenih znanstvenih radova popraćen kritičkim preglednim poglavljem, koje se sastoji od uvoda, rasprave, zaključka i iscrpnog pregleda relevantne literature (tzv. skandinavski model). Takav je oblik rada moguć samo u sklopu istraživačkog rada na doktorskom studiju, a znanstveni radovi moraju biti objavljeni nakon upisa na doktorski studij.

Izradi doktorata prethodi izrada projekta (teme) doktorske disertacije, a njoj pak prethodi predprijava teme doktorske disertacije. Cilj predprijave je znanstvena procjena prijedloga projekta doktorske disertacije i kompetencije mentora od strane relevantnih nezavisnih procjenitelja.

Repozitorij doktorskih disertacija

Baza doktorskih disertacije dostupna je na sustavu Dabar

Temeljni dokumenti

 

Strateški dokumenti

 

Odluke Fakultetskog vjeća

Ostale odluke

Odluka o produžetku roka za polaganje ispita Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij

Odluka o školarini na poslijediplomskom sveučilišnom studiju za studente koji su prvi puta upisali studij prije akademske godine 2019 2020

Odluka o utvrđivanju iznosa upisnina, školarina i ostalih naknada za studente poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija koji prvi puta upisuju studij u akademskoj godini 2020 2021

Obrasci

 

Dokumenti van snage

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content