SVEUČILIŠTE U SPLITU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

SPLIT

TESLINA 6

 

Raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor (M/Ž)

 

  1. jednog suradnika na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent, za znanstveno područje DRUŠTVENE ZNANOSTI, polje Kineziologija, grana kineziologija sporta za obavljanje poslova na predmetima Atletike, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022 čl. 39. i 40.) i na njemu utemeljenim propisima i Pravilnikom o uvjetima i kriterijima za izbor u suradnička zvanja i na suradnička radna mjesta Kineziološkog fakulteta (čl. 4. i 6.) koji se nalazi na poveznici https://web.kifst.unist.hr/wp-content/uploads/2020/10/Pravilnik-o-izboru-u-suradnicka-zvanja-i-na-radna-mjesta.pdf

Prijavi za natječaj za radno mjesto potrebno je priložiti:

vlastoručno potpisanu prijavu, životopis, preslik diplome odnosno rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikacije stekli u inozemstvu, potvrdu o prosjeku ocjena na prijediplomskom i diplomskom studiju ili integriranom studiju, dokaz o državljanstvu, strani državljani dužni su priložit dokaz o poznavanju hrvatskog jezika C2 razina, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 1 mjeseca, elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne starije od 1 mjeseca, prikaz akademske uspješnosti i stručnih postignuća s dokazima o ispunjavanju istih.

 

  1. jednog suradnika na suradničko radno mjesto I. vrste – viši asistent,  za znanstveno područje BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO,  polje Temeljne medicinske znanosti, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022 čl. 39. i 40.) i na njemu utemeljenim propisima i Pravilnikom o uvjetima i kriterijima za izbor u suradnička zvanja i na suradnička radna mjesta Kineziološkog fakulteta (čl. 5., čl. 6. III.1. Bodovanje akademske uspješnosti i čl. 7.) koji se nalazi na poveznici https://web.kifst.unist.hr/wp-content/uploads/2020/10/Pravilnik-o-izboru-u-suradnicka-zvanja-i-na-radna-mjesta.pdf

Prijavi za natječaj za radno mjesto potrebno je priložiti:

vlastoručno potpisanu prijavu, životopis, preslik diplome odnosno rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikacije stekli u inozemstvu, potvrdu o prosjeku ocjena na doktorskom studiju (ako pristupnik/ca posjeduje), dokaz o državljanstvu, strani državljani dužni su priložit dokaz o poznavanju hrvatskog jezika C2 razina, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 1 mjeseca, elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne starije od 1 mjeseca, potvrdu o sudjelovanju u nastavnom procesu (ako pristupnik/ca posjeduje), prikaz akademske i znanstvene uspješnosti s dokazima o ispunjavanju istih.

_______________________________________________________________________

Prijave se dostavljaju  u roku od  30 dana od objave Natječaja u Narodnim Novinama isključivo na e mail adresu: dekanat@kifst.hr

Fakultet će sukladno članku 8.  Pravilnika o uvjetima i kriterijima za izbor u suradnička zvanja i na suradnička radna mjesta Kineziološkog fakulteta s kandidatima provesti razgovor (intervju).

Kandidati/kinje koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14), sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21),  dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju odredbi Zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), Popis potrebne dokumentacije dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. stavak 1. Zakona).

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj.

Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon isteka roka neće se razmatrati.

Sve potrebne dodatne informacije mogu se zatražiti putem, emaila dekanat@kifst.hr

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova, sukladno članku 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 69/17).

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su suglasni da Kineziološki fakultet u Splitu može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content