SVEUČILIŠTE U SPLITU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

SPLIT

TESLINA 6.

 

Raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor (M/Ž)

u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja Društvenih znanosti, polje Kineziologija, grana Sistematska kineziologija, za rad na HRZZ projektu „Predplanirana i reaktivna agilnost; razvoj i validacija specifičnih metoda mjerenja, utvrđivanje faktora utjecaja i učinkovitost transformacijskih postupak“ na određeno vrijeme u trajanju od 10 mjeseci, u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj.

UVJETI:

Na Natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na Natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.,  60/15. i 131/17.)

Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu: životopis s osvrtom na Dodatne kriterije, odgovarajuću diplomu i dokaz o državljanstvu.

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen doktorski studij kineziologije/fizičke kulture/tjelesnog odgoja.

Dodatni kriteriji:

Pristupnici na Natječaj obvezno dostavljaju priloge i popise radova, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta Natječaja (sve u tiskanom i digitalnom obliku(CD)).

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 30 dana po objavljivanju Natječaja u “Narodnim novinama”.

Prijave se dostavljaju na adresu Kineziološki fakultet u Splitu,  Teslina 6. 21 000 Split isključivo preporučeno poštom uz naznaku „Prijava na Natječaj za  poslijedoktoranda  – ne otvarati“.

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su suglasni da Kineziološki fakultet u Splitu može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka.