SVEUČILIŠTE U SPLITU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

SPLIT

TESLINA 6.

 

Raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor nastavnika (M/Ž)

Uvjeti

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te moraju imati završen dodiplomski, preddiplomski i diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije (fizičke kulture).

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na natječaj istovremeno sa svim prilozima.

Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Uz potpisanu prijavu na natječaj koja treba sadržavati kontakt podatke (adresa, telefon. e-mail), kandidati su dužni priložiti:

  1. dokaz o državljanstvu,
  2. preslik diplome ili uvjerenje o završenom studiju,
  3. uvjerenje o prosjeku ocjena studija,
  4. životopis,
  5. popis znanstvenih i stručnih radova i drugih znanstvenih aktivnosti (sudjelovanje u znanstvenim istraživanjima, sudjelovanje na znanstvenim skupovima, nagrade i priznanja), te preslike objavljenih radova i preslike odgovarajućih potvrda,
  6. dokaz o znanju engleskog jezika,
  7. dokaz o poznavanju hrvatskog jezika za pristupnike strane državljane (napredna razina),
  8. dokaze o izvrsnosti tijekom studija (nagrade, priznanja, dokaze o stipendiranju i sl.)
  9. druge dokaze o pravu prednosti po posebnim zakonima, ako se kandidat na njega poziva.

Po potrebi, sastavni dio natječajnog postupka biti će intervju s kandidatima o čemu će odlučiti povjerenstvo za izbor temeljem pristiglih prijava.

Prijave sa natječajnom dokumentacijom  (svi prilozi u PDF formatu) dostavljaju  se u roku od  30 dana od objave Natječaja u Narodnim Novinama na e mail adresu: natjecaji@kifst.hr

Sve potrebne dodatne informacije mogu se zatražiti putem e maila projekthrzz2020@kifst.hr

Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon isteka roka neće se razmatrati.

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su suglasni da Kineziološki fakultet u Splitu može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka.