Kineziološki fakultet Split

Obavijesti

N A T J E Č A J za izbor (M/Ž)

SVEUČILIŠTE U SPLITU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

SPLIT

TESLINA 6

 

Raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor (M/Ž)

  1. jednog izvršitelja na znanstveno-nastavno radno mjesto – docenta, u znanstvenom području DRUŠTVENIH ZNANOSTI, polje Kineziologija, grana sistematska kineziologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022 čl. 39., 40. i 119.), Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (Narodne novine 28/17, 72/19, 21/21 i 111/22), Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine 129/05) i Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine 122/17 i 120/21), Pravilnikom o dodatnim kriterijima za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto (čl. 3. točka II.1.1. i II. 1.3.) koji se nalazi na poveznici Pravilnik-o-dodatnim-kriterijima-za-izbor-na-znanstveno-nastavno-radno-mjesto.pdf (unist.hr) i Odlukom o izmjenama Pravilnika o dodatnim kriterijima za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto (čl. 1. i 6.) koja se nalazi na poveznici: https://web.kifst.unist.hr/wp-content/uploads/2024/04/Odluka-o-izmjenama-Pravilnika-o-dodatnim-kriterijima-za-izbor-na-znanstveno-nastavno-radno-mjesto-1.pdf

Prijavi za natječaj za radno mjesto potrebno je priložiti:

– vlastoručno potpisanu prijavu, životopis, preslike diploma odnosno rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikacije stekli u inozemstvu, dokaz o državljanstvu, strani državljani dužni su priložit dokaz o poznavanju hrvatskog jezika C2 razina, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 1 mjeseca, elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne starije od 1 mjeseca, prikaz akademske uspješnosti, nastavnog, znanstvenog i stručnog rada s dokazima o ispunjavanju istih te druge potvrde kojima se dokazuje ispunjavanje traženih uvjeta.

_______________________________________________________________________

Prijave se dostavljaju  u roku od  30 dana od objave Natječaja u Narodnim Novinama isključivo na e mail adresu: dekanat@kifst.hr

Fakultet će sukladno članku 4. Pravilnika o dodatnim kriterijima za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto s kandidatima provesti razgovor (intervju).

Kandidati/kinje koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 30/20), sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21),  dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju odredbi Zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), Popis potrebne dokumentacije dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. stavak 1. Zakona).

Popis potrebne dokumentacije dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj.

Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon isteka roka neće se razmatrati.

Sve potrebne dodatne informacije mogu se zatražiti putem, e-maila: dekanat@kifst.hr

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova, sukladno članku 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/0869/17).

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su suglasni da Kineziološki fakultet u Splitu može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content