Kineziološki fakultet Split

Obavijesti

N A T J E Č A J za izbor (M/Ž)

SVEUČILIŠTE U SPLITU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

SPLIT

TESLINA 6

 

Raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor na (M/Ž)

 1. radno mjesto I. vrste – Voditelj ustrojstvene jedinice 4 (interni naziv: Voditeljica studentske službe za izvanredne studente) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj

Uvjeti:

 • završeno obrazovanje razine kvalifikacije 7.1. sv. ili 7.1. st. Sukladno Zakonu o hrvatskom kvalifikacijskom okviru, odnosno završen sveučilišni diplomski ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, smjer: pravni ili stručni diplomski studij iz područja društvenih znanosti, smjer: javna uprava
 • tri (3) godine radnog iskustva u struci
 • poznavanje rada na računalu
 • aktivno znanje engleskog jezika

Pristupnici su obvezni dostaviti:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • preslik diplome o završenom studiju
 • preslik domovnice
 • elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne starije od 1 mjeseca
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 1 mjeseca
 • ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta.

Za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete provest će se razgovor. S kandidatima će se provesti provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem pisane provjere znanja.  O mjestu i vremenu održavanja razgovora i provjere znanja i sposobnosti kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu koju su naveli u prijavi na natječaj.

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 1. radno mjesto I. vrste – Savjetnik (interni naziv: Savjetnik za financijsko-računovodstvene poslove), na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od 3 mjeseca – 1 izvršitelj

Uvjeti:

 • završeno obrazovanje razine kvalifikacije 7.1. sv. ili 7.1. st. Sukladno Zakonu o hrvatskom kvalifikacijskom okviru, odnosno završen sveučilišni diplomski studij sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih znanosti, smjer: ekonomski
 • tri (3) godine radnog iskustva u struci
 • poznavanje rada na računalu
 • aktivno znanje engleskog jezika

Pristupnici su obvezni dostaviti:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • preslik diplome o završenom studiju
 • preslik domovnice
 • elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne starije od 1 mjeseca
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 1 mjeseca
 • ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta.

Za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete provest će se razgovor. S kandidatima će se provesti provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem pisane provjere znanja.  O mjestu i vremenu održavanja razgovora i provjere znanja i sposobnosti kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu koju su naveli u prijavi na natječaj.

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 1. radno mjesto IV. vrste – čistač/spremač, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od 1 mjeseca – 1 izvršitelj

Uvjet:

 • završena osnovna škola

Pristupnici su obvezni dostaviti:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • preslik svjedodžbe
 • preslik domovnice
 • elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne starije od 1 mjeseca
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 1 mjeseca

 

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i/ili razgovor.

O mjestu i vremenu održavanja navedenih provjera kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu koju su naveli u prijavi na natječaj.

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

______________________________________________________________________________

Za točke 1., 2. i 3.

Kandidati/kinje koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 30/20), sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21),  dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju odredbi Zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), Popis potrebne dokumentacije dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. stavak 1. Zakona).

Popis potrebne dokumentacije dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj.

Prijave s potrebnom natječajnom dokumentacijom se dostavljaju  putem pošte u roku od 8 dana od objave Natječaja u Narodnim Novinama na adresu: Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet, Teslina 6, 21 000 Split s naznakom „Natječaj za radno mjesto“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/0869/17).

Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon isteka roka neće se razmatrati.

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su suglasni da Kineziološki fakultet u Splitu može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i drugim pozitivnim propisima.

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content