U skladu s odredbama Pravilnika o poslijediplomskom doktorskom studiju Kineziološkog fakulteta u Splitu, odredbama Statuta Kineziološkog fakulteta u Splitu, a na prijedlog Vijeća doktorskog studija, Fakultetsko vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 13. 03. 2013. godine donijelo je

O D L U K U

Produžava  se  rok za upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij kineziologije na Kineziološkom fakultetu u Splitu  do 30. lipnja 2013. godine.

                                                                                           D E K A N:
Prof. dr. sc. Boris Maleš