UPUTE I OBAVIJESTI STUDENTIMA TREĆE GODINE STRUČNIH PREDDIPLOMSKI STUDIJA I DRUGE GODINE SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE O POSTUPKU OBRANE ZAVRŠNOG RADA

  1. Pozivaju se studenti treće godine stručnog preddiplomskog studija i druge godine specijalističkog diplomskog stručnog studija koji bi ove godine trebali steći ukupno 180 ECTS bodova (stručni preddiplomski studij) odnosno 120 ECTS (specijalistički diplomski stručni studij) i braniti završni rad, da najkasnije do 31. 08. 2022. godine prijave temu i mentora završnog rada.

Obrazac prijave može se preuzeti u Studentskoj službi ili na web stranici Fakulteta, a treba biti u cijelosti popunjen i potpisan od strane studenta i mentora (OBRAZAC 1).

  1. Nakon sto su tema i mentor odobreni, student u suradnji s mentorom izrađuje rad, te po završetku, a u dogovoru s mentorom, traži formiranje Povjerenstva za ocjenu i obranu završnog rada predajom Studentskoj službi OBRASCA 2 i rada na CD/DVD-u (ukoliko se obrazac šalje putem e-maila, uz obrazac je potrebno priložiti rad u doc./docx. formatu).

Kolegij stručnih studija određuje Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada, koje u roku od najviše petnaest dana treba rad ocijeniti.

  1. Kada student stručnog preddiplomskog studija položi sve upisane predmete i ostvari najmanje 170 ECTS bodova (ne prije završetka šestog semestra i završetka barem prvog dijela ljetnog ispitnog roka), odnosno kada student specijalističkog diplomskog stručnog studija položi sve upisane predmete i ostvari najmanje 113 ECTS bodova  (ne prije završetka četvrtog semestra i završetka barem prvog dijela ljetnog ispitnog roka) uz suglasnost Povjerenstva, prijavljuje obranu završnog rada putem Studentske službe (osobno ili putem e-maila) i OBRASCA 3-preddiplomski / OBRASCA 3-specijalistički kojem prilaže indeks (ako ga ima)  sa svim upisanim ocjenama.

Nakon provjere, Kolegij stručnih studija određuje termin obrane.

Nakon uspješne obrane Studentskoj službi potrebno je dostaviti (putem e-maila ljube@kifst.hr):

Postupak prijave i obrane završnih radova na stručnim i specijalističkim studijima koje izvodi Fakultet u cijelosti se, kad god za tim postoji potreba, odvija sukladno čl. 12 Pravilnika o izradi i obrani završnog rada na preddiplomskom stručnom i specijalističkom diplomskom studiju Kineziološkog fakulteta u Splitu, odnosno on-line metodom.