Kineziološki fakultet Split

Završni rad

UPUTE I OBAVIJESTI STUDENTIMA TREĆE GODINE STRUČNIH PREDDIPLOMSKI STUDIJA I DRUGE GODINE SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE O POSTUPKU OBRANE ZAVRŠNOG RADA

  1. Pozivaju se studenti treće godine stručnog preddiplomskog studija i druge godine specijalističkog diplomskog stručnog studija koji bi ove godine trebali steći ukupno 180 ECTS bodova (stručni preddiplomski studij, odnosno  stručni prijediplomski studij) odnosno 120 ECTS (specijalistički diplomski stručni studij, odnosno stručni diplomski studij) i braniti završni rad, da najkasnije do 31. 08. 2023. godine prijave temu i mentora završnog rada.

Obrazac prijave može se preuzeti u Studentskoj službi ili na web stranici Fakulteta, a treba biti u cijelosti popunjen i potpisan od strane studenta i mentora (OBRAZAC 1).

  1. Nakon sto su tema i mentor odobreni, student u suradnji s mentorom izrađuje rad, te po završetku, a u dogovoru s mentorom, traži formiranje Povjerenstva za ocjenu i obranu završnog rada predajom Studentskoj službi OBRASCA 2 i rada na CD/DVD-u (ukoliko se obrazac šalje putem e-maila, uz obrazac je potrebno priložiti rad u doc./docx. formatu).

Kolegij stručnih studija određuje Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada, koje u roku od najviše petnaest dana treba rad ocijeniti.

  1. Kada student stručnog preddiplomskog (stručnog prijediplomskog) studija položi sve upisane predmete i ostvari najmanje 170 ECTS bodova (ne prije završetka šestog semestra i završetka barem prvog dijela ljetnog ispitnog roka), odnosno kada student specijalističkog (stručnog diplomskog) diplomskog stručnog studija položi sve upisane predmete i ostvari najmanje 113 ECTS bodova  (ne prije završetka četvrtog semestra i završetka barem prvog dijela ljetnog ispitnog roka) uz suglasnost Povjerenstva, prijavljuje obranu završnog rada putem Studentske službe (osobno ili putem e-maila) i OBRASCA 3-preddiplomski / OBRASCA 3-specijalistički kojem prilaže indeks (ako ga ima)  sa svim upisanim ocjenama.

Nakon provjere, Kolegij stručnih studija određuje termin obrane.

Nakon uspješne obrane Studentskoj službi potrebno je dostaviti (putem e-maila ljube@kifst.hr):

  • konačnu verziju završnog rada u PDF formatu
  • Ukoliko mentor i povjerenstvo to zatraže, student treba predati i jedan tiskani završni rad u tvrdom uvezu (osobno ili poslati poštom)
  • Dokaz o uplati troškova promocije u iznosu 26,54 EUR
  • Izjavu o akademskoj čestitosti
  • Izjavu o pohrani završnog/diplomskog rada u repozitoriju Kineziološkog fakulteta u Splitu

Postupak prijave i obrane završnih radova na stručnim i specijalističkim studijima koje izvodi Fakultet u cijelosti se, kad god za tim postoji potreba, odvija sukladno čl. 12 Pravilnika o izradi i obrani završnog rada na preddiplomskom stručnom i specijalističkom diplomskom studiju Kineziološkog fakulteta u Splitu, odnosno on-line metodom.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content