Kineziološki fakultet Split

Izdavačka djelatnost

AUTOR: Nenad Rogulj

IZDAVAČ: Kineziološki fakultet u Splitu

GODINA IZDANJA: 2021.

CIJENA: 150, 00 kn (19,91 eura)

UREDNIK: Doc.dr.sc. Marijana Čavala

RECENZENTI:

Prof.dr.sc. Dinko Vuleta, Kineziološki fakultet u Zagrebu

Prof.dr.sc. Vatromir Srhoj, Kineziološki fakultet u Splitu

Prof.dr.sc. Marko Šibila, Fakultet za sport u Ljubljani

LEKTORICA: Martina Knezović, mag.edu.philol.croat.

FOTOGRAFIJE: Nikola Rogulj, Damir Špikić, Miroslav Miletić, Jozo Čabraja

DIZAJN NASLOVNICE: Nikola Rogulj

NAKLADA: 500 primjeraka

ISBN : 978-953-7988-04-3

Kataložni zapis – KIFST, Knjižnica

UDK 796.322(075.8)

ROGULJ, Nenad

   Teorija i metodika rukometa / Nenad Rogulj ; urednik Marijana Čavala ; fotografije Nikola Rogulj … [et al.]. – Split : Kineziološki fakultet u Splitu, [2021]. – 584 str.: ilustr. (pretežno u bojama), tabele ; 30 cm. – (Manualia Universitatis studiorum Spalatensis = Udžbenici Sveušilišta u Splitu)

Rukometni pojmovnik : tumač osnovnih rukometnih pojmova iz knjige: str. 573-578. – Bibliografija: str. 579-582. – Legenda osnovnih simbola: str. 583. – Slika autora i bilješka o njemu: str. 584.

ISBN 978-953-7988-04-3

Jezik: hrvatski

Uputnica

 1. Čavala, Marijana
 2. Rogulj, Nikola

PREDMETNICA: RUKOMET-UDŽBENICI

 1. OSNOVNE ZNAČAJKE RUKOMETNE IGRE
 2. RAZVOJ I PERSPEKTIVE RUKOMETA
 3. TEHNIKA RUKOMETA

3.1. TEHNIKA RUKOMETA S LOPTOM

3.2. TEHNIKA RUKOMETA BEZ LOPTE

 1. TAKTIKA RUKOMETA

4.1. TAKTIKA RUKOMETA U OBRANI

4.2. TAKTIKA RUKOMETA U NAPADU

 1. METODIKA RUKOMETA

5.1. METODIKA TEHNIKE RUKOMETNE IGRE

5.2. POGREŠKE TEHNIKE I NJIHOVA KOREKCIJA

5.3. METODIKA TAKTIKE RUKOMETNE IGRE

5.3.1. METODIKA INDIVIDUALNE TAKTIKE

5.3.2. METODIKA SKUPNE TAKTIKE

5.3.3. METODIKA KOLEKTIVNE TAKTIKE

Ova je knjiga prvenstveno namijenjena učenju rukometa korak po korak. Temelji se na principu postupnosti i međuzavisnosti sadržaja te njihove hijerarhijske važnosti u procesu učenja. Bez obzira na brojne suvremene metodičke pristupe poput situacijskoga, intenzivnoga, kaotičnoga, integralnoga, pretvarajućega ili kompeticijskoga te različite inovativne metode, princip postupnosti smatram krucijalnim i neizostavnim.

Udžbenik je pisan za studente kineziološkog fakulteta te polaznike raznih vidova stručne izobrazbe i usavršavanja u rukometu. Naročito korisna može biti trenerima koji rade s različitim uzrastima. Knjiga je strukturirana u nekoliko poglavlja

U uvodnim poglavljima navedene su osnovne značajke i kratka povijest rukometne igre.

U poglavlju koje se odnosi na tehniku usustavljena i detaljno su razrađena motorička znanja iz rukometa na način da se za svaki element tehnike daje opis i grafički prikaz. Držim da je poznavanje tehnike i biomehaničkih osnova svakog pojedinog elementa primarno za kvalitetnu provedbu nastave ili trenažnog procesa rukometa.

Poglavlje o taktici sadržava osnovne principe taktičkog djelovanja s usustavljenim i detaljno opisanim individualnim, skupnim i kolektivnim elementima taktike rukometne igre u napadu i u obrani. Posebna pozornost ovome poglavlju posvećena je primjeni taktičkih elemenata u situacijskim uvjetima sučeljavanja s protivnikom.

U poglavlju o metodici razrađeni su osnovni metodički principi usvajanja tehničkih i taktičkih elemenata rukometne igre na način da je za svaki element naveden odgovarajući metodički postupak za njegovo usvajanje s najčešćim greškama i mogućnostima njihova otklanjanja. U potpoglavlju o metodici taktike rukometne igre, navedene su brojne metodičke vježbe koje su potkrijepljene grafičkim prikazima za brzo i efikasno usvajanje najvažnijih elemenata taktike napada i obrane.

Knjiga sadrži ukupno 1781 metodičkih vježbi od kojih je 465 iz tehnike i 1316 iz taktike rukometa, koje bi bilo poželjno da svaki rukometaš ili rukometašica u svojoj sportskoj karijeri upozna, ali i mnogo puta ponovi na treningu.

Najveći broj vježba jesu kompozitne, odnosno one koje sadrže brojne metodičke varijacije i kombinacije redoslijeda izvedbe pojedinih struktura, čime se ukupni broj vježba višestruko povećava, npr. samo metodika specifične individualne taktike bočnoga vanjskog napadača sadrži dvjestotinjak mogućih varijacija. Isto tako, na nekim mjestima nije bilo moguće u potpunosti izbjeći ponavljanje ili sličnost strukture i sadržaja vježbi za različite elemente.

Nadam se da će knjiga koristiti studentima, trenerima, rukometnim djelatnicima i zaljubljenicima ove sportske igre. Zahvalan sam za svaku primjedbu i zapažanje korisnika kako bi iduće izdanje bilo potpunije i kvalitetnije.

Autor

(J.A., 02.07.2021.)

 

Autor /Author: izv. prof. dr.sc. / Assoc. Prof. PhD Mladen Hraste

Glavni i odgovorni urednik / Editor-in-Chief: izv. prof. dr.sc. / Assoc. Prof. PhD Mladen Hraste

Nakladnik / Publisher: Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet / University of Split, Faculty of Kinesiology

Godina izdanja / Published: 2021.

Cijena / Price: 200,00 kuna (26,54 eura)

Recenzenti / Reviewers:

Izv. prof. dr. sc. / Assoc. Prof. PhD Mislav Lozovina

Doc. dr. sc. / Asst.Prof. PhD Ognjen Uljević

Doc. dr. sc. / Asst. Prof. PhD Dean Kontić

Lektorica / Lecturer: Doc. dr. sc. / Asst. Prof. PhD Anđela Milinović Hrga

Prevoditeljica /Translator: Ana Mršić Zdilar, prof.

Grafička obrada / Graphic processing: Luka Vidoš

Nalovna strana / Front page: Darka Šaponja

Naklada / Edition: 300 komada / 300 pieces

ISBN 978-953-7988-03-6

 

 

CIP – Katalogizacija u publikaciji / Cataloging in Publication:

SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU

UDK 797.253.012(075.8)

HRASTE, Mladen

Vaterpolo = Water Polo / Mladen Hraste ; <prevoditeljica Ana Mršić Zdilar>. – Split : Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet, 2021. – (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis). –

Bibliografija.

 

 • WATER POLO (ENGLISH)
 • SADRŽAJ
 • PREDGOVOR

 

 1. POVIJEST VATERPOLA
  • Uvod
  • Etapni razvoj vaterpolske igre
  • Europska vaterpolska klupska natjecanja

 

 1. STRUKTURALNA ANALIZA VATERPOLA
  • Uvod
  • Struktura kretanja u vaterpolu
  • Energetska struktura vaterpola
  • Pravila vaterpola
  • Pozicije i uloge u vaterpolskoj igri
  • Vratar
  • Krilo
  • Vanjski igrač
  • Centar
  • Bek

 

 1. VATERPOLSKA TEHNIKA
  • Analiza vaterpolske tehnike
  • Tehnika osnovnih načina kretanja u vaterpolu
  • Tehnika specijalnih načina kretanja u vaterpolu
  • Tehnika manipulacije loptom
   • Tehnika osnovnih elemenata manipulacije loptom
   • Tehnika dodavanja i šutiranja
  • Tehnika obrane igrača u polju
  • Vratarska tehnika
  • Hrvačka tehnika u vaterpolu

 

 1. TAKTIKA VATERPOLA
  • Uvod
  • Analiza faza tijeka igre
  • Faza postavljene obrane
  • Faza tranzicije iz obrane u napad / igrač više
  • Faza postavljenog napada
  • Faza tranzicije iz napada u obranu / igrač manje

 

 1. ANTROPOLOŠKA ANALIZA VATERPOLA. FAKTORI USPJEŠNOSTI U VRHUNSKOM VATERPOLU
  • Uvod
  • Morfološke i somatotipske karakteristike vaterpolista:

 povezanost morfoloških karakteristika i uspješnosti kod vaterpolista

 • Funkcionalne sposobnosti vaterpolista
 • Motoričke sposobnosti vaterpolista
 • Konativno-kognitivna sfera i uspješnost u vaterpolu
 • Sociološka obilježja i modeli vaterpolista
 • Tehničko-taktičke karakteristike i uspješnost vaterpolista
 • LITERATURA
 • POPIS SLIKA I TABLICA
 • ZAHVALE
 • ŽIVOTOPIS

CONTENTS

 • VATERPOLO (HRVATSKI)
 • CONTENTS
 • FOREWORD

 

 1. HISTORY OF WATER POLO
  • Introduction
  • Stage development of the water polo games
  • European water polo club competitions

 

 1. STRUCTURAL ANALYSIS OF WATER POLO
  • Introduction
  • Structure of movement in water polo
  • Energy structure of water polo
  • Water polo rules
  • Positions and roles in water polo game
  • Goalkeeper
  • Wing player
  • Perimeter player
  • Centre-forward
  • Centre-defender

 

 1. WATER POLO TECHNIQUES
  • Analysis of water polo playing techniques
  • Technique of basic types of movements in water polo
  • Technique of special types of movements in water polo
  • Ball handling technique
   • Technique of basic elements of ball handling
   • Technique of passing and shooting
  • Defence technique of field players
  • Goalkeeper technique
  • Wrestling technique in water polo

 

 1. TACTICS OF WATER POLO
  • Introduction
  • Analysis of the phases of the flow of the game
  • Phase of a set defense
  • Phase of transition from defense to offense / man up
  • Phase of a set offense
  • Phase of the transition from offense to defense / man down

 

 1. ANTHROPOLOGICAL ANALYSIS OF WATER POLO. FACTORS FOR SUCCESS IN WATER POLO.
  • Introduction
  • Morphological and somatotype characteristics of water polo players:

Relation between morphological characteristics and athletic achievement of water polo players

 • Functional competences of water polo players
 • Motor capacities of water polo players
 • Conative-cognitive sphere and athletic achievement in water polo
 • Sociological features and models of water polo players
 • Technical and tactical characteristics and athletic achievement in water polo
 • REFERENCES
 • LIST OF IMAGES AND TABLES
 • ACKNOWLEDGEMENT
 • CV

U ovoj knjizi nastojao sam kroz svoje stručne i znanstvene spoznaje objedinjeno prikazati nastavne materijale za kolegije koji se predaju na stručnom i diplomskom studiju Kineziološkoga fakulteta u Splitu (Povijest, pravila i organizacija vaterpola; Kineziološka analiza vaterpola, to jest Tehnika i taktika vaterpola; Antropološka analiza vaterpola; Teorija i metodika vaterpola). Svrha je ove knjige pomoći čitateljima da razumiju vaterpolske sadržaje te da ovladaju teorijom pripreme u vaterpolu. Knjiga je namijenjena studentima stručnoga, specijalističkoga, preddiplomskoga, diplomskoga i doktorskoga studija kineziologije, trenerima, sportašima i svim onima željnima stručnog znanja iz vaterpola, ali može koristiti i onima koji se bave ostalim timskim sportovima s loptom.

Knjiga se sastoji od pet poglavlja. U prvoj sam cjelini nastojao objektivno sagledati prethodnih 150 godina vaterpolske igre te ga prikazati u razvojnim fazama s pripadajućim obilježjima, što bi nam trebalo pomoći da u budućnosti iskoristimo potencijal ovoga divnoga sporta do krajnjih mogućnosti i veće atraktivnosti. Strukturalnu i antropološku analizu pokušao sam usustaviti i dati kritički osvrt na većinu relevantnih znanstvenih radova iz vaterpola koji pokrivaju navedena područja. Poseban mi je izazov bio da u antropološkoj analizi vaterpola obuhvatim sve čimbenike i njihovu značajnost koji definiraju uspješnost vaterpolista. Za opis vaterpolske tehnike osim autorova doprinosa upotrijebljena je literatura eminentnih vaterpolskih stručnjaka (Mihovilović, Šteler, Lozovina). Svakom tehničkom elementu dana je biomehanička analiza i upotrebna vrijednost. Taktiku vaterpola prikazao sam kroz četiri pozicijske i tranzicijske faze opisujući ih iz iskustva svoje igračke, trenerske i znanstvene karijere.

Vaterpolski ekspert u ovoj knjizi može naći pregršt esencijalnih informacija za kreiranje i prepokrivanje trenažne operatike te vođenje utakmica. To bi trebalo pridonijeti objektivnijem i sigurnijem putu u oblikovanju mladih i vrhunskih vaterpolista te dostizanju optimalnih natjecateljskih uspjeha.

Nadam se da će ova knjiga pronaći put poglavito do vaterpolskih trenera, da možda spoznaju neke nove dimenzije vaterpola o kojima, iskreno, ni sam nisam mnogo znao dok vaterpolu osim stručne nisam dodao i istraživačko-analitičku dimenziju.

Želim naglasiti da nema konačnih spoznaja o čimbenicima odgovornima za uspjeh u vaterpolu jer je to igra velike složenosti te dio dinamičkoga sustava promjena.

U sljedećoj knjizi koju namjeravam napisati bit će detaljno ispitana i objašnjena metodologija kondicijske pripreme u vaterpolu.

Based on my professional and scientific knowledge, I tried to present the teaching materials for courses taught at the professional and graduate study programme of the Faculty of Kinesiology in Split (History, rules and organisation of water polo; Kinesiological analysis of water polo, Technique and tactics of water polo; Anthropological analysis water polo; Theory and methodology of water polo). The purpose of this book is to help readers understand the content of water polo and to master the theory of preparation in water polo. The book is intended for students of professional, specialist, undergraduate, graduate and doctoral studies in kinesiology, coaches, athletes and all those who want to acquire professional knowledge of water polo, but it can also be used by those who play other ball team sports.

The book consists of five chapters. In the first part, I tried to provide an objective overview of the previous 150 years of water polo and present it across developmental stages with its pertaining features, which should help us fully utilise the potential and appeal of this wonderful sport in the future. I have tried to provide systematic structural and anthropological analysis and give a critical review of the most relevant scientific papers in water polo that cover the mentioned areas. A special challenge for me was to include all factors that define the success of water polo player in the anthropological analysis of water polo, as well as their significance. In addition to my contribution, the literature of eminent water polo experts (Mihovilović, Šteler, Lozovina) was also used to describe the water polo technique. Each technical element was subjected to a biomechanical analysis and usability value. I presented the tactics of water polo through four positional and transitional phases, describing them from the experience of my playing, coaching and scientific career.

In this book, a water polo expert can find a handful of essential information for formulating and covering training operations and managing matches. This should contribute to a more objective and safer path of shaping young and elite water polo players and achieving optimal competitive success.

I hope that this book will find its way through to water polo coaches in particular, so that they may learn about some new dimensions of water polo, which were, in all honesty, unknown to me as well, until I added a research-analytical dimension to water polo in addition to the professional one.

I want to emphasise that there is no definitive knowledge about the factors responsible for success in water polo because it is a game of great complexity and part of a dynamic system of changes.

In the next book that I intend to write, I will focus on examining and thoroughly explaining the methodology of fitness training in water polo.

Prilikom narudžbe za kupnju izdanja KIFST-a navedite sljedeće podatke:

Naslov:

Broj primjeraka:

Ime i Prezime kupca:

Adresa isporuke:

Kontakt (broj mobitela):

E-mail:

Ukoliko Vam je potreban R1 račun, molimo navedite to u poruci.

Poruku s ovim podacima pošaljite na: knjiznica@kifst.hr

Prema izdanom predračunu kupac plaća cijenu knjige, a poštarina se plaća pouzećem prema cjeniku Hrvatske pošte.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content