Obavijest o upisima u više godine prijediplomskog stručnog studija i stručnog diplomskog studija kineziologije

Temeljem čl. 12. Pravilnika o studiranju na stručnim studijima na Kineziološkom fakultetu u Splitu, Kolegij stručnih studija predlaže Fakultetskom vijeću Kineziološkog fakulteta u Splitu, donošenje

ODLUKE O UPISIMA U VIŠE GODINE STRUČNOG PRIJEDDIPLOMSKOG STUDIJA I STRUČNOG DIPLOMSKOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE

Upisi u više godine (drugu i treću) prijediplomskog i diplomskog stručnog studija provodit će od 25.10 do 07.11.2023. godine. Upisi će se vršiti isključivo elektronskim putem.

Za upis je potrebno poslati  e-mail na adresu meri@kifst.hr koji uključuje:

  • obavijest o nakani upisa više godine
  • dokaz o uplati upisnine u iznosu od 350,00 kn (46,45 EUR)
  • dokaz o uplati školarine u iznosu od 5.400,00 kn (716,70 EUR), odnosno  2.700,00 kn (358,35 EUR) za studente koji školarinu plaćaju obročno, a imaju deponiranu bjanko zadužnicu
  • ukoliko student ima indeks, a isti se nalazi kod studenta, dužan ga je poslati poštom na adresu Fakuleteta sa svim upisanim ocjenama položenih ispita

Uplate se vrše u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN HR4124070001100643571; poziv na broj: OIB STUDENTA; model: 00

Studenti koji nisu podmirili školarinu za proteklu akademsku godinu ne mogu pristupiti upisu dok ne podmire dugovanje.

Upisi nakon 07.11.2023. biti će mogući u iznimnim situacijama temeljem zamolbi studenata.

Početak nastave za prvu, drugu i treću godinu stručnog prijediplomskog studija, te za prvu i drugu godinu diplomskog studija je prema rasporedu koji će se naknadno objaviti.

UVJETI UPISA VIŠE GODINE STUDIJA

  1. Upisi u drugu i treću godinu stručnog prijediplomskog studija prema Odluci 1.
  2. Studenti treće godine stručnog prijediplomskog studija koji su odslušali a nisu položili sve predmete ili nisu obranili samo završni rad – upisuju ponovno treću godinu studija (apsolventsku), ponovno upisuju sve nepoložene predmete, te u akademskoj godini 2023/2024 (do 30.09.2024.) moraju završit studij (obranjen završni rad).

Opći uvjet je da su položili sve predmete druge godine koje su u 2022/2023 ponovno upisali, jer su u protivnom izgubili pravo studiranja.

Za upis apsolventske godine potrebno je uplatiti samo upisninu u iznosu od 350,00 kn (46,45 EUR).

  1. Studenti-prijelaznici koji su studij upisali 2022/2023 upisom petog i šestog semestra imaju status apsolventa do 30.09.2024. godine, ukoliko na vrijeme izvrše upis i uplate upisninu od 350,00 kn (46,45 EUR).
  2. Studentima-prijelaznicima koji su studij upisali 2021/2022 upisom petog i šestog semestra produžava se status apsolventa u ak. godini 2023/2024 do 30.09.2024. godine, ukoliko na vrijeme izvrše upis i uplate upisninu od 350,00 kn (46,45 EUR). Ovi studenti obvezni su platiti naknadu za položeni ispit u iznosu od 200,00 kn (26,54 EUR) po ispitu, jednokratno, uključujući završni rad i stručnu praksu.
  3. Upisi u drugu godinu stručnog diplomskog studija vrši se prema Odluci 2.
  4. Studenti druge godine stručnog diplomskog studija koji su odslušali a nisu položili sve predmete druge studijske godine ili nisu obranili samo završni rad – upisuju ponovno drugu godinu studija (apsolventsku), ponovno upisuju sve nepoložene predmete, te u akademskoj 2023/2024 (do 30.09.2024.) moraju završiti studij (obranjen završni rad).

* Obveza dvojnog iskazivanja cijena na snazi je od 05. rujna 2022. godine do 31. prosinca 2023. godine.

Utvrđene naknade za akademsku godinu 2022/2023 preračunate su temeljem fiksnog tečaja  konverzije 7,53450

Prijava za upis V. semestar stručni PRIJEDIPLOMSKI

Prijava za upis I i II. semestar STRUČNI DIPLOMSKI (ponavljači prve nastavne godine)

Prijava za upis I i II. semestar stručni PRIJEDIPLOMSKI (ponavljači prve nastavne godine)

Prijava za upis III. i IV.semestar STRUČNI DIPLOMSKI apsolvent

Prijava za upis III. semestar STRUČNI DIPLOMSKI

Prijava za upis III. semestar stručni PRIJEDIPLOMSKI

Prijava za upis V. i VI.semestar stručni PRIJEDIPLOMSKI

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content