Zavodi i Katedre

Zavodi i katedre

Zavodi su ustrojbene jedinice Fakulteta koje ustrojavaju i koordiniraju znanstveno – nastavnu i stručnu djelatnost.

Na Fakultetu postoje sljedeći zavodi:

 

Katedra za estetska gibanja

Katedra za monostrukturalne i polistrukturalne aktivnosti

Katedra za borilačke sportove

 

Katedra za kineziološku metodiku

Katedra za opću metodologiju

 

Katedra za sportske igre

Katedra za teoriju sporta i kineziološke transformacije

 

Katedra za biomedicinu i antropologiju

Katedra za kineziterapiju i rekreaciju

Katedra za društvene i humanističke znanosti

 

Zadaci zavoda su:

  • razmatrati sva pitanja znanstveno-nastavnog i stručnog rada iz znanstvenih polja iz svoga djelokruga i poduzima potrebne inicijative za rješavanje problema pred nadležnim organima Fakulteta
  • utvrđivati znanstveno-istraživačke i stručne projekte
  • poticati i pratiti stručno i znanstveno usavršavanje nastavnika i suradnika Zavoda,
  • poticati izradu skripti i udžbenika,
  • utvrđivati planove sudjelovanja nastavnika na kongresima, simpozijima, studijskim dopustima
  • planirati nabavku opreme i potrošnog materijala za potrebe zavoda
  • utvrđivati nastavno opterećenje nastavnika
  • komunicirati s vanjskim suradnicima na predmetima zavoda