Upisi u više godine stručnog preddiplomskog studija i specijalističkog diplomskog studija kineziologije

Upisi u više godine (drugu i treću) stručnog i specijalističkog studija provodit će od 19. do 29.10.2020. godine.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Temeljem čl. 12. Pravilnika o studiranju na stručnim studijima na Kineziološkom fakultetu u Splitu, Kolegij stručnih studija predlaže Fakultetskom vijeću Kineziološkog fakulteta u Splitu, donošenje

ODLUKE O UPISIMA U VIŠE GODINE

STRUČNOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA

I SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE

Upisi u više godine (drugu i treću) stručnog i specijalističkog studija provodit će od 19. do 29.10.2020. godine. Zbog trenutne epidemiološke situacije, upisi će se vršiti isključivo elektronskim putem.

Za upis je potrebno poslati  e-mail na adresu ljuzak@kifst.hr koji uključuje:

  • obavijest o nakani upisa više godine
  • dokaz o uplati upisnine u iznosu od 350,00 kn
  • dokaz o uplati školarine u iznosu od 5.400,00 kn (2.700,00 kn za studente koji školarinu plaćaju obročno, a imaju deponiranu bjanko zadužnicu)
  • ukoliko student ima indeks, a isti se nalazi kod studenta, dužan ga je poslati poštom na adresu Fakuleteta sa svim upisanim ocjenama položenih ispita

Uplate se vrše u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN HR4124070001100643571; poziv na broj: OIB STUDENTA; model: 00

Studenti koji nisu podmirili školarinu za proteklu akademsku godinu ne mogu pristupiti upisu dok ne podmire dugovanje.

Upisi nakon 29.10.2020. neće biti mogući.

Početak nastave za prvu, drugu i treću godinu stručnog preddiplomskog studija je 30.10.2020, godine a za prvu i drugu godinu specijalističkog diplomskog studija je 13. 11. 2020. godine, prema rasporedu koji će se naknadno objaviti.

UVJETI UPISA VIŠE GODINE STUDIJA

  1. Upisi u drugu i treću godinu stručnog preddiplomskog studija prema Odluci 1.
  2. Studenti treće godine stručnog preddiplomskog studija koji su odslušali a nisu položili sve predmete ili nisu obranili samo završni rad – upisuju ponovno treću godinu studija (apsolventsku), ponovno upisuju sve nepoložene predmete, te u akademskoj 2020/2021 (do 30.09.2021.) moraju završit studij (obranjen završni rad).

Opći uvjet je da su položili sve predmete druge godine koje su u 2019/2020 ponovno upisali, jer su u protivnom izgubili pravo studiranja.

Za upis apsolventske godine potrebno je uplatiti samo upisninu u iznosu od 350,00 kn.

  1. Studenti-prijelaznici koji su studij upisali 2019/2020 upisom petog i šestog semestra imaju status apsolventa do 30.09.2021. godine, ukoliko na vrijeme izvrše upis i uplate upisninu od 350,00 kn.
  2. Studentima-prijelaznicima koji su studij upisali 2018/2019 upisom petog i šestog semestra produžava se status apsolventa u ak. godini 2020/2021 do 30.09.2021. godine, ukoliko na vrijeme izvrše upis i uplate upisninu od 350,00 kn. Ovi studenti obvezni su platiti naknadu za položeni ispit u iznosu od 200,00 kn po ispitu, jednokratno, uključujući završni rad i stručnu praksu.
  3. Upisi u drugu godinu specijalističkog studija vrši se prema Odluci 2.
  4. Studenti druge godine specijalističkog diplomskog stručnog studija koji su odslušali a nisu položili sve predmete druge studijske godine ili nisu obranili samo završni rad – upisuju ponovno drugu godinu studija (apsolventsku), ponovno upisuju sve nepoložene predmete, te u akademskoj 2020/2021 (do 30.09.2021.) moraju završiti studij (obranjen završni rad).

 

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content