Obavijest o upisima u prvi semestar stručnog preddiplomskog studija kineziologije (izvanredni) – jesenski upisni rok

Dana 17. rujna iza 16.00 sati privremene rang-liste Nacionalnog informacijskog sustava za prijave na visoka učilišta (NISpVU) postale su konačne.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Obavijest o upisima u prvi semestar

stručnog preddiplomskog studija kineziologije (izvanredni)

– jesenski upisni rok

Dana 17. rujna iza 16.00 sati privremene rang-liste Nacionalnog informacijskog sustava za prijave na visoka učilišta (NISpVU) postale su konačne.

Kandidati s rang-liste kojima stoji „Pravo upisa DA“ i imaju prikazan upisni broj, ostvarili su pravo na upis.

Upisi će se provoditi  na način da se dolje pobrojana upisna dokumentacija, isprintana, ispunjena i vlastoručno potpisana, u što kraćem roku dostavi poštom na adresu: Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet Split, Teslina 6, 21000 Split (za studentsku službu-stručni), kako bi stigla Fakultetu najkasnije do 24. rujna 2020.

Molite se ne dolaziti osobno u prostorije Fakulteta, jer će se upis provoditi isključivo na ovaj način.

Za upis je potrebno dostaviti:

  • Obrazac prijave
  • izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani,(nije potrebno ako je kod prijave predan dokument ne stariji od 6 mjeseci)
  • jednu fotografiju veličine 35mm x 45mm (ne starije od 6 mjeseci),
  • dokaz o uplati iznosa od 400,00 kuna na ime troškova upisa (uplaćuje se u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN fakulteta: HR4124070001100643571, poziv na broj: OIB studenta, model: 00, opis plaćanja: upisnina za IME I PREZIME)
  • dokaz o uplati iznosa od 5.400,00 kuna na ime školarine prvog semestra (uplaćuje se u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN fakulteta: HR 4124070001100643571, poziv na broj: OIB studenta, model: 00, opis plaćanja: školarina za prvi semestar za IME I PREZIME STUDENTA)
  • Izjava/Privola
  • Obrazac ŠV20
  • Upisni list
  • Ugovor (u dva primjerka)

Školarina se plaća jednokratno ili u tri obroka (2.700,00 kn kod upisa+1.350,00 kn listopad+1.350,00 kn veljača), uz dostavljanje bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika (na iznos do 10.000,00 kn).

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content