Javna obrana doktorske disertacije pristupnika Marka Trninića, mag. cin.

Temeljem čl. 83. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 94. Statuta Sveučilišta u Splitu, čl. 98. Statuta Kineziološkog fakulteta u Splitu, čl. 32. Pravilnika o poslijediplomskom doktorskom studiju Kineziološkog fakulteta u Splitu, Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta u Splitu na svojoj sjednici održanoj dana 27. 05. 2015. godine donijelo je...
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Temeljem čl. 83. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 94. Statuta Sveučilišta u Splitu, čl. 98. Statuta Kineziološkog fakulteta u Splitu, čl. 32. Pravilnika o poslijediplomskom doktorskom studiju Kineziološkog fakulteta u Splitu, Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta u Splitu na svojoj sjednici održanoj dana 27. 05. 2015. godine donijelo je:

OD L U K U

Prihvaća se pozitivno mišljenje Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije.
Javna obrana doktorske disertacije pristupnika Marka Trninića, mag. cin.

OSOBINE LIČNOSTI I MOTIVACIJSKE DIMENZIJE KOD KOŠARKAŠA RAZLIČITIH DOBNIH SKUPINA I POZICIJA I U IGRI

održat će se pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. dr. sc. Nenad Rogulj, redoviti profesor Kineziološkog fakulteta u Splitu, predsjednik
  2. dr. sc. Vladan Papić, redoviti profesor Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, član
  3. dr. sc. Mario Jeličić, izvanredni profesor Kineziološkog fakulteta u Splitu, član
  4. dr. sc. Hrvoje Karninčić, docent Kineziološkog fakulteta u Splitu, član
  5. dr. sc. Đurđica Miletić, redoviti profesor Kineziološkog fakulteta u Splitu, član
  6. dr. sc. Goran Gabrilo, docent Kineziološkog fakulteta u Splitu, zamjenski član

dana 03. 06. 2015 u 13.00 sati u amfiteatru Filozofskog fakulteta u Splitu, Teslina 12. Split.

DEKANICA:
Prof. dr. sc. Đurđica Miletić

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content