NAZIV PROJEKTA VODITELJ TRAJANJE FINANCIJER DODJELJENA SREDSTVA STATUS
Antropološka istraživanja biomotoričkog razvoja i kinezioloških aktivnosti Ratko
Katić
2008.-2013. MZOS 180.335,32 kn završen
Dijagnostika specifičnih psihosocijalnih obilježja sportaša u sportskim igrama Slavko
Trninić
2007.-2013. MZOS 194.666,68 kn završen
Mjerni instrumenti u kineziterapiji Nikola Rausavljević 2008.-2013. MZOS 100.001,32 završen
Mjerenje motoričkih znanja u kineziologiji Đurdica
Miletić
2008.-2013. MZOS 150.000,00 kn završen
Terenski i specifično-situacijski mjerni instrumenti u kineziologiji Damir
Sekulić
2008.-2013. MZOS 124.998,68 kn završen
Laboratorijski mjerni instrumenti u kineziologiji Boris
Maleš
2008.-2013. MZOS 124.998,68 kn završen
Otkrivanje talenata u sportu Nenad
Rogulj
2007.-2013. MZOS 141.666,68 kn završen

KRATAK OPIS PROJEKATA

  1. Antropološka istraživanja biomotoričkog razvoja i kinezioloških aktivnosti

Ovim projektom se istražuju razvojni procesi u morfološkom, motoričkom, kognitivnom i konativnom sustavu i to u kineziološkoj edukaciji i sportu kod učenika osnovne škole oba spola od 5. do 8. razreda. Projekt se sastoji od istraživanja koja na cjeloviti način utvrđuju i identificiraju antropološke razvojne procese izazvane pojedinim kineziološkim aktivnostima, kad se iste sprovode u okviru izvannastavnih školskih aktivnosti ili u sportu (npr. sportski ili plesni klub). Skupine ispitanika su praćene longitudinalno, od 11. do 15. godine, kroz više vremenskih točaka (ukupno 11). U dobivanju cjelovite informacije o zakonitosti promjena antropoloških obilježja nastalih interakcijom intrinzičnih (genetskih) i/ili ekstrinzičnih čimbenika (npr. utjecajem kinezioloških aktivnosti, kao bitnog čimbenika okoline koji utječe na rast i razvoj) koriste se multivarijatne metode za utvrđivanje kvalitativnih i kvantitativnih promjena među pojedinim razvojnim fazama. Razvojni procesi su praćeni kroz kineziološke aktivnosti: atletiku, rukomet, karate i ples. Tako će se identificirati prvenstveno morfološki i motorički procesi pri stjecanju temeljnih i specifičnih motoričkih znanja i sposobnosti koji determiniraju postignuća pojedinih kinezioloških aktivnosti. To je posebno značajno u području edukacije, gdje je cilj opći razvoj funkcija organizma te u sportu, gdje je cilj postizanje maksimalnih sportskih rezultata. Identifikacija procesa koji dovode do formiranja pojedinih tranzitivnih stanja u formiranju željenog antropokineziološkog statusa za pojedinu kineziološku aktivnost od izuzetne je znanstvene/teorijske, ali i praktične važnosti. Zato će, usporedno s ovim istraživanjima, kao mogući orijentiri za dostignute razine razvoja biti identificirani i tzv. antropološki sklopovi (Katić i sur., 2005) kod vrhunskih atletičara, rukometaša, karataša i plesača. Prije navedeno omogućit će usmjerenje i selekciju pojedinaca prema pojedinom sportu, kao i kvalitetnije programiranje i realizaciju transformacijskih postupaka u svim dobnim skupinama.

  1. Dijagnostika specifičnih psihosocijalnih obilježja sportaša u sportskim igrama

Namjera istraživača na ovom projektu jest produbiti spoznaje o načinu procjenjivanja poželjnih psihosocijalnih obilježja sportaša, kao i spoznaje o utjecaju tih obilježja na natjecateljsku uspješnost sportaša u sportskim igrama. Uzevši u obzir činjenicu kako još uvijek nije postavljen model strukture poželjnih psihosocijalnih obilježja sportaša u sportskim igrama, temeljni cilj ovog projekta je konstrukcija hipotetskog modela psihosocijalnih obilježja vrhunskih sportaša u sportskim igrama. Pored navedenog, ovaj projekt ima još nekoliko posebnih ciljeva: 1) utvrditi metrijske karakteristike novokonstruiranih mjernih instrumenata za procjenu specifičnih psihosocijalnih obilježja sportaša u sportskim igrama; 2) utvrditi razlike u psihosocijalnim obilježjima kod sportaša u različitim ekipnim sportskim igrama; 3) utvrditi razlike u psihosocijalnim obilježjima između sportaša istog sporta, ali različitog kvalitativnog ranga; 4) utvrditi razlike u psihosocijalnim obilježjima između vrhunskih sportaša i nesportaša; 5) utvrditi relacije između psihosocijalnih obilježja i stvarne kvalitete i natjecateljske uspješnosti sportaša u ekipnim sportskim igrama. Dobiveni rezultati mogu se primijeniti u unapređenju i racionalizaciji psihosocijalne dijagnostike u momčadskim sportskim igrama, procjenjivanju igrača i selekcioniranju momčadi, pripremi i vođenju sportaša i momčadi kao i evaluaciji ishoda programa psihosocijalne pripreme sportaša u momčadskim sportskim igrama. 

  1. Mjerni instrumenti u kineziterapiji

Osnovni cilj ovog projekta je izraditi računalni program te konstruirati mjerni instrument za procjenu nepravilnog držanja kod djece. U tu svrhu provode se testiranje djece osnovno školskog uzrasta. U području kineziologije utvrđene su mnoge relacije između pojedinih antropoloških područja. Područje procjene parametra tjelesnog držanja i njegove kvalitativne značajke još uvijek nisu potpuno istraženi. Samim tim javlja se potreba za upotpunjavanjem kinezioloških spoznaja iz tog prostora. Pokazatelji tjelesnog držanja su bitni u procjeni antropološkog statusa pojedinca, a najveći značaj imaju u objašnjenju pravilnog rasta i razvoja djece razvojne dobi. Stoga se ovim projektom određuje struktura dimenzija za procjenu pokazatelja tjelesnog držanja i utvrđuju relacije motoričkih sposobnosti djece razvojne dobi s tom strukturom. Dokaže li se da novi mjerni instrument je pouzdana metoda procjene tjelesnog držanja, bilo bi omogućeno da na jednostavan i brz način profesori TZK-a, odgajatelji, učitelji te svi ostali koji se bave praćenjem rasta i razvoja djece, sustavno prate tjelesno držanje djeteta. Predložiti će se tipovi korektivnog vježbanja za svaku dobivenu skupinu, koji bi trebali poslužiti u radu s djecom. Ostali projekti unutar programa baviti će se konstrukcijom i validacijom svake od pojedinih skupina testova.

  1. Mjerenje motoričkih znanja u kineziologiji

Razina motoričkih znanja izravno je povezana sa kvalitetom motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, a time i sa zdravstvenim statusom pojedinca. Stoga je neophodno kineziološka znanstvena istraživanja usmjeriti ka definiranju kvalitete i kvantitete motoričke informiranosti, posebno kod djece uključene u različite sportske aktivnosti u svrhu praćenja i usklađivanja procesa stjecanja motoričkih informacija s dobi sudionika kinezioloških transformacijskih procesa. Ciljevi projekta su: (a) konstruirati i validirati testove i mjerne procedure za učinkovito praćenje razine motoričkog izvođenja prirodnih oblika kretanja ili fundamentalnih motoričkih znanja (prema Burton i Miller, 1998.) te odabranih specijaliziranih motoričkih znanja, (b) istražiti relacije različitih razina (verbalno – kognitivne, motoričke i automatizacijske) relevantnih specijaliziranih motoričkih znanja sa razinom fundamentalnih motoričkih znanja te osobinama i sposobnostima ispitanika različitih dobnih skupina. Konstruira se i odgovarajućim statističko – matematičkim procedurama validirau veći broj novih mjernih procedura i testova za procjenu razine fundamentalnih i specijaliziranih motoričkih znanja . Rezultati istraživanja ovog projekta omogućit će (a) preciznije i jednostavnije definiranje razine motoričkih znanja subjekta, (b) svrsishodnije i pravilnije planiranje i programiranje transformacijskih procesa, (c) odabir relevantnih motoričkih znanja čije će usvajanje do automatizacije imati učinkovite poželjne posljedice na antropološka obilježja te biti primjerena biološkoj i trenažnoj dobi. Unutar Programa (Mjerenja i mjerni instrumenti u kineziologiji), utvrđivat će se relacije između testova za procjenu motoričkih znanja sa testovima različitih skupina (laboratorijskih, specifično-situacijskih i terenskih, te mjernih instrumenata za procjenu posturalnih stanja) te će se utvrditi njihova upotrebna vrijednost na različitim populacijskim skupinama.

  1. Terenski i specifično-situacijski mjerni instrumenti u kineziologiji

Definiranje stanja participanata kinezioloških programa osnovna je pretpostavka kvalitetne i svrsishodne primjene kinezioloških postupaka. Mjerni instrumenti koji se koriste u kineziologiji danas, često su zastarjeli, metrijski nedovoljno kvalitetni i/ili su relativno slabe upotrebne vrijednosti u praksi, bilo da se radi o području tjelesne i zdravstvene kulture (TZK), kineziološke rekreacije, kineziterapije ili sporta. Kroz ovaj projekt se konstruira i odgovarajućim statističko – matematičkim procedurama validira veći broj novih mjernih instrumenata. Istovremeno se i provjerava i modificira već postojeće mjerne instrumente za procjenu najrazličitijih dimenzija antropološkog statusa, koje su od određene važnosti za različita područja primijenjene kineziologije. Mjerne procedure koje se u ovom projektu konstruiraju i validiraju, u svijetu su poznate pod imenom “sport-specific protocols” i/ili “field tests”. Testovi se u prvoj fazi namjeravaju osmisliti, te primijeniti u inicijalnom testiranju na različitim populacijskim skupinama. Ovo se namjerava provesti paralelno uz korištenje uobičajenih terenskih i laboratorijskih mjernih procedura kojima se procjenjuju iste motoričke i funkcionalne sposobnosti kao i novokonstruiranima. Potom se namjerava provesti niz kinezioloških postupaka iz područja TZK, kineziterapije, rekreacije i sporta. Nakon provedenih postupaka testovi bi se ponovno aplicirali i nakon preliminarnih obrada – redizajnirali. Redizajnirani testovi ponovno bi se aplicirali, te bi potom uslijedio drugi ciklus transformacijskih programa. Konačna validacija testova namjerava se provesti na kraju drugog ciklusa primjene programa. Novokonstruirani mjerni instrumenti koji zadovolje metrijskim karakteristikama objektivnosti (pouzdanosti), osjetljivosti, baždarenosti, homogenosti i faktorske valjanosti trebali bi u prvom redu biti odlikovani – visokom upotrebnom valjanošću, tj. visokom aplikativnom vrijednošću rezultata u kineziološkoj praksi. Na taj način: (a) preciznije i jednostavnije će se definirati stanje subjekata – vježbača u svim područjima kineziologije, (b) svrsishodnije i pravilnije će se planirati i programirati transformacijski procesi (c) povećati će se kvaliteta predikcije natjecateljskog rezultata u sportu. Konačno, posebno je potrebno naglasiti aplikativnu vrijednost novokonstruiranih testova u analizi motoričkih i funkcionalnih sposobnosti koje se izravno povezane sa kvalitetom zdravstvenog statusa ispitanika.

  1. Laboratorijski mjerni instrumenti u kineziologiji

Cilj ovog projekta je konstrukcija, validacija i aplikacija laboratorijskih mjernih instrumenata i mjernih procedura u kineziologiji (LAB) sa svrhom preciznijeg i ekonomičnijeg utvrđivana stanja pojedinih dimenzija antropološkog statusa od kojih prioritetno ovisi učinkovitost u realizaciji nekih kinezioloških aktivnosti. Mjernim instrumentima i sustavima koji se konstruiraju u ovom istraživanju namjerava se unaprijediti, ubrzati i pojeftiniti određeni broj standardnih LAB, a samim tim i većim populacijskim skupinama učiniti dostupnima LAB koja su nedvojbeno najpreciznija i najpouzdanija. Uzorak ispitanika (oko 1500) sačinjen je od nekoliko podskupina i to: djeca različitih uzrasta oba spola koja (1) polaze nastavu TZK, (2) koja se osim nastave TZK bave dodatnim tjelesnim vježbanjem u sportskim klubovima, aktivni sportaši, pripadnici oružanih snaga i polaznici različitih rekreacijskih i kineziterapijskih programa. Uzorak varijabli je sastavljen od: standardnih, novih i novokonstruiranih laboratorijskih mjernih instrumenta. Metode obrade rezultata uključuju metode za analizu veličine i karaktera univarijatnih i multivarijatnih povezanosti među varijablama i sustavima varijabli; kao i univarijatne i multivarijatne metode za utvrđivanje značajnosti i karaktera razlika između skupina i između mjerenja. Provedba projekta obuhvaća i: testiranja projektom predviđenih populacija postojećim laboratorijskim mjernim instrumentima; konstruiranje laboratorijskih mjernih instrumenata i/ili procedura mjerenja za područje sporta, kineziterapije, kineziološke rekreacije i edukacije i provjera istih pilot studijama na odgovarajućim – manjim uzorcima ispitanika; revalidiranje i eventualne konstrukcijske i proceduralne nadopune i izmjene laboratorijskih mjernih instrumenata i mjernih procedura; utvrđivanje konačnih metrijskih karakteristika primijenjenih laboratorijskih testova i mjernih procedura; usporedba rezultata dobivenih laboratorijskim mjernim instrumentima s testovima koji su konstruirani i validirani u drugim programskim sastavnicama (projektima). Rezultati istraživanja svoju će primjenu, kroz aplikaciju novokonstruiranih laboratorijskih mjernih instrumenta i procedura, naći u području kineziološke edukacije, sporta, rekreacije i kineziterapije. Rezultati istraživanja svoju primjenu će naći i u ocjeni stvarne učinkovitosti nekih sprava, uređaja, instrumenata i pomagala koji se upotrebljavaju u kineziološkim aktivnostima.

  1. Otkrivanje talenata u sportu

Osnovni cilj ovog projekta je razvijanje ekspertnog sustava za otkrivanje talenata u kineziološkim aktivnostima. Provjerom dosadašnjih i aktualnih istraživanja kod nas i u svijetu o utjecajima različitih komponenti antropološkog statusa na uspješnost u pojedinim kineziološkim aktivnostima i razine genetičke determiniranosti pojedine antropološke značajke, te analizom ekspertnog znanja većeg broja znanstvenika i vrhunskih stručnjaka iz kineziologije, utvrdit će kvantitativni doprinosi kojima pojedina antropološka dimenzija determinira uspješnost u određenom sportu. Istraživanjem antropološkog statusa školske populacije uzrasta 7-18 godina utvrdit će se referentne (normativne) vrijednosti u pojedinim antropološkim dimenzijama: motoričke sposobnosti, funkcionalne sposobnosti i morfološke osobine. Temeljem ekspertnog znanja i rezultata istraživanja izradit će se prototip ekspertnog sustava za otkrivanje talenata u kineziološkim aktivnostima zasnovan na neizrazitoj logici. Pilot istraživanjem i probnim radom izvršit će se potrebne korekcije i metodološka usklađivanja, te će se konačna verzija instalirati na WEB server s odgovarajućim korisničkim sučeljem. Korisnik će moći koristiti ekspertni sustav povezan s bazom koji će na osnovu unesenih podataka za pojedinca dati procjenu opće podobnosti korisnika za bavljenje kineziološkim aktivnostima te dati prijedlog sportskih aktivnosti koje odgovaraju njegovom antropološkom profilu, a u kojima korisnik može očekivati najveću uspješnost. Na taj će se način otkrivati talenti za pojedine kineziološke aktivnosti. Formiranje jedinstvene baze podataka dostupne na informacijskoj mreži, te povezivanje svih škola, sportskih klubova, udruga i zainteresiranih sportskih organizacija u cjelovit informacijski sustav omogućit će značajan kvalitativni napredak u evaluaciji i usmjeravanju pojedinaca u sportske aktivnosti. Rezultati ovog projekta omogućiti će pravilno usmjeravanje djece u primjerenu kineziološku aktivnost što je od posebnog društvenog pa i državnog značaja

 

Tablica 5.3. Broj obranjenih doktorskih disertacija i objavljeni znanstveni radovi u časopisima indeksiranima u WoS bazi na projektima

Voditelj projekta Naziv projekta CC radovi Disertacije
Prof.dr.sc. Ratko Katić Antropološka istraživanja biomotoričkog razvoja i kinezioloških aktivnosti 34 1
Prof.dr.sc. Slavko Trninić Dijagnostika specifičnih psihosocijalnih obilježja sportaša u sportskim igrama 4 4
Prof.dr.sc. Nikola Rausavljević Mjerni instrumenti u kineziterapiji 4 0
Prof.dr.sc. Đurdica Miletić Mjerenje motoričkih znanja u kineziologiji 8 6
Prof.dr.sc. Damir Sekulić Terenski i specifično-situacijski mjerni instrumenti u kineziologiji 15 2
Prof.dr.sc. Boris Maleš Laboratorijski mjerni instrumenti u kineziologiji 3 2
Prof.dr.sc. Nenad Rogulj Otkrivanje talenata u sportu 6 1

Projekti koji su se provodili u suradnji s međunarodnim institucijama

 

  1. Incidencija, prediktivni i protektivni faktori upotrebe i zloupotrebe supstanci kod adolescenata u Hercegovačko Neretvanskoj županiji (projektno razdoblje 2011-2012)

Voditelj ovog projekta je prof. dr. sc. Zdenko Ostojić (Medicinski fakultet Mostar), a prof. dr. sc. Damir Sekulić (djelatnik Kineziološkog fakulteta u Splitu) je suradnik na projektu. Projekt je financiran sredstvima Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke BiH.
Osnovni ciljj ovog projekta jest utvrditi incidenciju korištenja supstanci (cigareta, alkohola, droga) kod adolescenata u Hercegovačko-Neretvanskoj županiji.

Parcijalni ciljevi ovog projekta su: a) utvrditi spolno-specifične obrasce korištenja supstanci; b) utvrditi regionalno-specifične obrasce korištenja supstanci; c) utvrditi socio-demografske, edukacijske, religijske, psihološke, zdravstvene prediktivne čimbenike korištenja supstanci; d) utvrditi socio-demografske, edukacijske, religijske, psihološke, zdravstvene protektivne čimbenike korištenja supstanci; Rezultati istraživanja koji se očekuju trebaju se sagledati kroz nekoliko grupa spoznaja kojima će rezultirati samo istraživanje. Prva grupa spoznaja odnositi će se na egzaktne podatke o incidenciji, navikama, obrascima i drugim podacima vezanim za konzumiranje supstanci u adolescentskoj populaciji u HNŽ. Ovi podaci mogu se izravno komparirati s podacima iz EU i na taj način evidentirati i usporediti stanje u Hercegovačko-Neretvanskoj županiji sa stanjem u zemalja EU. Druga grupa spoznaja koje se očekuje dobiti istraživanjem odnosi se na podatke koji će se odnositi na povezanost određenih prediktivnih faktora s korištenjem različitih vrsta supstanci. Ove spoznaje izuzetno su važne jer se može identificirati faktore rizika za konzumiranje supstanci u različitim subuzorcima adolescenata (u odnosu prema spolu, stupnju edukacije, ekonomskom statusu, itd.). Treća grupa spoznaja koja se očekuje dobiti vezana je za podatke o mogućim protektivnim faktorima konzumiranja supstanci. Konkretno, dosadašnja istraživanja pokazala su da različite grupe i vrste susptanci imaju i različite faktore prevencije, te da su oni regionalno, kulturno, socijalno i općenito specifični. U svakom slučaju podaci do kojih se namjerava doći dati će sliku o mogućim načinima djelovanja na prevenciju konzumiranja supstanci u adolescenciji, a u tom smislu prevenciju konzumiranja supstanci uopće.

Važniji objavljeni radovi na projektu

  1. Characterization and Detection of Prolonged Endothelin Receptors Antagonists Administration (ERAATH). Projektno razdoblje 2011-2013

Voditelj ovog projekta je prof. dr. Sergej Ostojić ( Center for Health, Exercise and Sport Sciences, Serbia ), a prof. dr. sc. Damir Sekulić (djelatnik Kineziološkog fakulteta u Splitu) je suradnik na projektu. Projekt je financiran sredstvima Wordl Anti Doping Agency

Endothelin receptors antagonists (ERA), such as bosentan and ambrisentan, are a class of vasoactive drugs that have been developed for the treatment of pulmonary arterial hypertension. It has been anecdotally reported that ERA is frequently used among top-level athletes to counteract exercise-induced rise in pulmonary vascular pressures and increase exercise performance. Yet, the effects of ERA on exercise capacity in healthy humans are puzzling, with the drugs not included in the current Prohibited List, since the ergogenic potential is yet to be fully understood and determined. Furthermore, the urinary excretion of ERA metabolites following administration has not been studied systematically at rest and during exercise in athletes, as a way to detect its intake if performance-enhancing potential is confirmed. In this study ERA will be administered in newly approved doses for 8 weeks in order to assess the presumed doping potential for both male and female athletes, and to monitor serum and urinary ERA excretion dynamics after single- and multiple-dose administration. The possible effects of prolonged ERA administration in higher doses on exercise performance may be relevant, if further confirmed, in terms of their possible fraudulent utilization to influence exercise performance in sports, raising the difficult question of whether, particularly in some circumstances, the ERA might be considered as prohibited substances in athletes. Preliminary findings of this research indicated that ERA enhances exercise performance (particularly aerobic) after 7-day intake of higher doses of non-selective ERA bosentan (doses used were approved for pulmonary arterial hypertension treatment). This is in part in accordance with results of previous research (Faoro et al. 2009), although authors administered regular single dose (62.5 mg) of bosentan in hypoxic healthy subjects. This study should examine metabolic profiles of athletes after receiving significantly higher doses of two oral ERA as compared to previous research, along with assessment of ergogenic potential with 8 weeks of administration in placebo-control and randomized design. Authors expect that ERA will increase time to exhaustion during endurance test, increase the maximal oxygen uptake and rate of ultra-short term heart rate recovery after exercise, and affecting blood and urine cortisol, testosterone and dehydroepiandrosterone following administration. Authors will clearly evaluate 24-h pharmacokinetic profile of ERA in blood and urine and collect data for concentration-time profiles of ERA and main active metabolites, in aim to provide more rational basis for identification and detection for doping control.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content