PRAVILNIK

UPUTE I OBAVIJESTI STUDENTIMA DRUGE GODINE SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STUDIJA O POSTUPKU OBRANE ZAVRŠNOG RADA

  1. Pozivaju se studenti druge godine specijalističkog diplomskog studija koji bi ove godine trebali steći ukupno 120 ects bodova i braniti završni rad, da najkasnije do 30. travnja 2015. godine prijave temu i mentora završnog rada, prema POPISU TEMA I MENTORA –VANJSKI SURADNICI FAKULTETA I DJELATNICI FAKULTETA (biti će objavljeno 26.02.2016. godine).

Obrazac prijave može se preuzeti u Studentskoj službi ili na web stranici Fakulteta, a treba biti u cijelosti popunjen i potpisan od strane studenta i mentora (OBRAZAC 1).

  1. Nakon sto su tema i mentor odobreni, student u suradnji s mentorom izrađuje rad, te po završetku, a u dogovoru s mentorom, traži formiranje Povjerenstva za ocjenu i obranu završnog rada predajom Studentskoj službi OBRASCA 2 i rada na CD/DVD-u.

Kolegij stručnih studija određuje Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada, koje u roku od najviše petnaest dana treba rad ocijeniti.

  1. Kada student položi sve upisane predmete i ostvari najmanje 113 ECTS bodova (ne prije završetka četvrtog semestra i završetka barem prvog dijela ljetnog ispitnog roka), uz suglasnost Povjerenstva, prijavljuje obranu završnog rada putem Studentske službe i OBRASCA 3 kojem prilaže indeks sa svim upisanim ocjenama.

Nakon provjere, Kolegij stručnih studija određuje termin obrane.

Nakon uspješne obrane Studentskoj službi potrebno je dostaviti:

Studenti apsolventi kojima je već odobrena tema i mentor završnog rada s postupkom obrane mogu nastaviti odmah, uz suglasnost mentora, čim polože sve predmete i najmanje 110 ECTS bodova, neovisno o završetku ljetnog semestra.

Studenti izvan Splita cijeli postupak mogu napraviti na isti način, samo na e-mail: studentska.sluzba@kifst.hr

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content