kineziološki fakultet u splitu

Kontakt

Studentska služba

tel: 021/302-444

e-mail: studentska.sluzba@kifst.hr

NATJEČAJ

za upis u Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij kineziologije za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u akademskoj godini 2019/2020 (do najviše 20 studenata)

Na studij se mogu upisati pristupnici koji imaju:

 • završen dodiplomski sveučilišni studij kineziološkog smjera, diplomski sveučilišni studij kineziološkog smjera, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziološkog smjera ili neki drugi srodni sveučilišni dodiplomski studij,  diplomski sveučilišni studij, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (defektologija, medicina, psihologija, sociologija, pedagogija i antropologija itd.) s ukupno ostvarenih najmanje 300 ECTS
 • završen sveučilišni dodiplomski studij, diplomski sveučilišni studij, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s ukupno ostvarenih najmanje 300 ECTS bodova iz drugih područja (ekonomija, pravo, elektrotehnika, arhitektura, građevinarstvo itd.) ukoliko im kompetencije udovoljavaju zahtjevima projekta doktorske disertacije a projekt doktorske disertacije sadržava kineziološku problematiku
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • dokaz o prethodnoj znanstvenoj produktivnosti (minimalno 5 ECTS valoriziranih prema važećem Pravilniku poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija kineziologije).
 1. PRIJAVNI OBRAZAC KANDIDATA
 2. dokaz o završenom obrazovanju (original ili ovjerena preslika diplome)
 3. prijepis ocjena (ili dopunska isprava o studiju)
 4. dokaz o znanju engleskog jezika
 5. dokaz o državljanstvu
 6. obrazac DR.SC.01.
 7. obrazac DR.SC.02.
 8. IZJAVA-PRIVOLA
 9. ŽIVOTOPIS

Razredbeni postupak će se održati samo u slučaju da se na natječaj prijavi više od 20 pristupnika koji zadovoljavaju uvjete upisa. Razredbeni postupak će se provesti na način predviđen Pravilnikom o poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju. O rezultatima razredbenog postupka pristupnici će biti obavješteni putem e-maila.

Rok prijave na natječaj je 01.lipnja 2020. godine. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.

Iznos troškova razredbenog postupka i upisnine  te način plaćanja objavit će se naknadno na mrežnoj stranici Fakulteta. Kandidati koji su završili studij u inozemstvu moraju proći postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije na Sveučilištu u Splitu.

Detaljnije informacije slobodno potražite u Studentskoj službi za poslijediplomski studij i studije na stranim jezicima Fakulteta (ljuzak@kifst.hr, 021/302-440).

Prijave se šalju e-poštom na adresu: doktorski2020@kifst.hr s naslovom e-pošte Prijava na doktorski studij 2020. Svi dokumenti traženi po natječaju dostavljaju se kao prilog e-pošti. Svi prilozi dostavljaju se u pdf formatu. Prilozi pod rednim brojevima 1., 6. i 7. (vidjeti pod Dokumenti potrebni za prijavu) trebaju se digitalno spremiti kao *.pdf (ne smiju se skenirati kao pdf).

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content