N A T J E Č A J za davanje u zakup poslovnog prostora

SVEUČILIŠTE U SPLITU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

 

Split, 14. 09. 2020.

 

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine br. 125/11., 64/15. i 112/18 ) i članka 33. Statuta Kineziološkog fakulteta u Splitu  objavljuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnog prostora

 

Predmeti zakupa je sljedeći poslovni prostori u Splitu:

Gimnastička dvorana

 • Adresa: Nikole Tesle 6.
 • Dvorana površine (m2): 150 m2
 • Zakupnina po satu u iznosu od minimalno 80 kuna po sunčanom satu
 • Vrijeme u kojem se poslovni prostor daje u zakup: ponedjeljak – petak od 18,00 do 22,00 sati
 • Rok na koji se daje poslovni prostor u zakup: najmanje 12 mjeseci
 • Djelatnost: sportski, rekreacijski, kineziterapijski programi,  te programi sportske poduke

Sportska/plesna dvorana

 • Adresa: Nikole Tesle 6.
 • Dvorana površine (m2): 280 m2
 • Zakupnina po satu u iznosu od minimalno 80 kuna po sunčanom satu
 • Vrijeme u kojem se poslovni prostor daje u zakup: ponedjeljak – petak od 18,00 do 22,00 sati
 • Rok na koji se daje poslovni prostor u zakup: najmanje 12 mjeseci
 • Djelatnost: sportski, rekreacijski, kineziterapijski programi,  te programi sportske poduke

Poslovni prostor iznajmljuje se u viđenom stanju.

Ponuđeni poslovni prostori mogu se razgledati po prethodnoj najavi na telefon:098/601818 ili na e mail adresu goran.gabrilo@kifst.hr

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije koje ispunjavaju sve natječajne uvjete.

SADRŽAJ PONUDE

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati, a pravodobne i potpune ponude koje ne ispunjavaju sve natječajne uvjete smatrat će se neprihvatljivima.

U Ponudi mora biti navedeno:

 

 • naziv obrta, ime i prezime vlasnika obrta, OIB, MB obrta (ako je natjecatelj fizička osoba – obrtnik),
 • tvrtka, adresa sjedišta, OIB, MB pravne osobe, ime i prezime te OIB osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe (ako je natjecatelj pravna osoba),
 • broj poslovnog računa/IBAN,
 • kontakt osoba ponuditelja,
 • adresa za dostavu pošte, adresa za dostavu e-pošte, broj telefona
 • ponuđena cijena sata
 • potreban broj sati tjedno i željeni termini korištenja
 • naziv dvorane na koju se Ponuda odnosi

Ponuda mora biti potpisana i ovjerena pečatom natjecatelja.

Pisana ponuda, s kratkim opisom djelatnosti koju ponuditelj planira obavljati u poslovnom prostoru, sa pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenom visinom zakupnine, kao i broj sati tjedno i termine korištenja prostora, ponuditelji su dužni dostaviti najkasnije do 30. rujna  2020. godine. na email adresu natjecaji­_zakup@kifst.hr

Ponuđena visina mjesečne zakupnine mora biti izražena u kunama te mora biti jednaka ili viša od početne visine utvrđene u Natječaju.

Uz pisanu ponudu ponuditelj je dužan priložiti:

 • preslik osobne iskaznice ili putovnice ukoliko je ponuditelj fizička osoba,
 • preslik obrtnice i osobne iskaznice ako je ponuditelj obrtnik,
 • preslik akta o upisu pravne osobe u službeni registar nadležnog tijela s prilozima o registraciji ili izvadak iz registra ne stariji od 30 dana, iz koje je vidljivo da je ponuditelj registriran za utvrđenu djelatnost poslovnog prostora za koji je podnio prijavu

Osobe koje sukladno odredbama članka 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji imaju prednost pri zakupu poslovnog prostora, dužne su uz ponudu priložiti:

 • potvrdu izdanu od nadležnog tijela kojom se dokazuje utvrđeni status iz članka 132. Navedenog   Zakona,
 • uvjerenje izdano od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 15 dana, kojim se dokazuje da ponuditelj je/nije korisnik mirovine.

 

ODLUKA O ODABIRU

Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i najvišu ponuđenu zakupninu.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Stručno povjerenstvo.

Temeljem prijedloga Stručnog povjerenstva dekan Fakulteta zadržava pravo poništiti Natječaj ili dio Natječaja odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu.

Odluka o odabiru ponuditelja dostavit će se u pisanom obliku svim ponuditeljima najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja.

Na Odluku o odabiru nezadovoljni ponuditelj ima pravo prigovora u roku od 8 (osam) dana od dana primitka, dekanu Fakulteta.

Odluka dekana  o prigovoru je konačna.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od dana konačnosti Odluke o odabiru sklopiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj u roku od 15 dana od dana konačnosti Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja bez opravdanog razloga ne potpiše Ugovor o zakupu poslovnoga prostora, smatrat će se da je odustao od sklapanja Ugovora o zakupu.

OSIGURANJE

Odabrani ponuditelj za zakup poslovnog prostora obvezan je prije potpisa ugovora o zakupu, kao instrument osiguranja plaćanja zakupnine, dostaviti zakupodavcu bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, koja pokriva godišnji iznos ugovorene zakupnine.

Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup.

Kineziološki fakultet u Splitu

Kolačići (cookies)

Fakultet internetska stranica i sve ostale Fakultet web-usluge koriste kolačiće (cookies). Radi se o malim tekstualnim datotekama koji se pomoću pretraživača memoriraju u vašem uređaju pri čemu ne uzrokuju nikakvu štetu. Kolačiće koristimo da bismo našu ponudu prilagodili potrebama korisnika, a neki od njih ostaju u vašem uređaju memorirani sve dok ih ne prebrišete. Omogućuju nam ponovo prepoznati vaš pretraživač prilikom sljedećeg posjeta. Ako to ne želite, možete vaš pretraživač podesiti tako da vas o memoriranju kolačića informira pa ih možete dopuštati i samo u konkretnim slučajevima. Prilikom deaktiviranja kolačića funkcionalnost naše internetske stranice bit će ograničena.

Poslužiteljski dnevnici / logovi

Rukovatelj sakuplja i automatski memorira informacije koje nam automatski šalje vaš pretraživač, u datotekama zvanim poslužiteljski dnevnici. To su: tip i verzija pretraživača, korišteni operacijski sustav, URL koji upućuje na stranice, ime (host name) računala koje se priključuje, vrijeme zahtjeva za poslužitelj i IP-adresa. Povezivanje ovih podataka s drugim izvorima podataka se ne provodi.

Slažem se