Ured za međunarodnu suradnju

Ured za međunarodnu suradnju provodi sve djelatnosti Odsjeka.

Odsjek za međunarodnu suradnju je ustrojbena jedinica Fakulteta koja koordinira dolaznu i odlaznu mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, te upravlja provedbom međunarodnih projekata.

Zadaci Odsjeka za međunarodnu suradnju su:

  • Realizacija prijave i korespondencija međunarodnih projekata koje odabire i definira Uprava Fakulteta
  • Realizacija suradnje s inozemnim sveučilištima
  • Koordiniranje i rukovođenje provedbom međunarodnih projekata zajedno s voditeljima i suradnicima na projektu
  • Poticanje, koordinacija i evidencija dolazne i odlazne mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja.

Uredom rukovodi Voditelj Odsjeka za međunarodnu suradnju. Voditelja predlaže dekan, a potvrđuje Fakultetsko vijeće na mandat od dvije godine. Broj mandata nije ograničen.

Ustroj i način rada Ureda uređuje se posebnim pravilnikom.