26. travnja, 2017

Javna obrana projekta (teme) doktorske disertacije pristupnice Ivane Kujundžić Lujan  pod naslovom:

Transfer znanja plesnih struktura djece mlađe školske dobi

održat će se pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

  • dr. sc. Đurđica Miletić, redoviti profesor u trajnom zvanju Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, predsjednik
  • dr. sc. Ana Kezić, docent Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, član
  • dr. sc. Alen Miletić, docent Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, član
  • dr. sc. Sunčica Delaš Kalinski, docent Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, član
  • dr. sc. Zoran Čuljak, docent Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, član
  • dr. sc. Frane Žuvela, izvanredni profesor Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, zamjenski član

u srijedu 26. 04. 2017. u 13:30 sati na Kineziološkom fakultetu u Splitu Teslina 10/IV kat, učionica br. 3