Produljenje upisa na Doktorski studij kineziologije

Klasa:003-08/16-07/001
Urbroj:2181-205-02-01-16-00136.

Split, 28. 09. 2016.
Na prijedlog Vijeća doktorskog studija i u skladu s odredbama čl. 51. Statuta Kineziološkog fakulteta u Splitu Fakultetsko vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 28. 09. 2016. godine donijelo je

ODLUKU

Produžava se rok za prijavu za upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij na Kineziološkom fakultetu u Splitu do 04. studenog 2016. godine.

 

DEKANICA

Prof. dr. sc. Đurđica Miletić