N A T J E Č A J za izbor (m/ž)

N A T J E Č A J za izbor (m/ž)
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

SVEUČILIŠTE U SPLITU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

SPLIT

TESLINA 6.

Raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor (M/Ž)

– u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto I vrste redoviti profesor prvi izbor za znanstveno područje Društvenih znanosti, polje Kineziologija, za poslove na grani Kineziološka edukacija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu (jedan izvršitelj)

– u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto I vrste docent za znanstveno područje Društvenih znanosti, polje Kineziologija, za poslove na grani Kineziološka edukacija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu (jedan izvršitelj)

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09,63/11, 94/13, 139/13, 131/17).

Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis s osvrtom na Uvjete Rektorskog zbora s pripadajućim dokazima (NN 106/06. odnosno NN 122/17.) i dodatne uvjete Kineziološkog fakulteta u Splitu, preslik odgovarajuće diplome, preslik domovnice, popis znanstvenih i stručnih radova i radove, dokaz o državljanstvu. Pristupnici strani državljani trebaju priložiti potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika. Pristupnici trebaju svu natječajnu dokumentaciju dostaviti i u digitalnom obliku.

Pristupnici za radno mjesto iz alineje dva, uz navedene dokaze, trebaju dostaviti dokaze o angažiranosti u području Kineziološke edukacije (položen stručni ispit, potvrde, licence i sl.).

– za izbor nastavnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje Temeljne medicinske znanosti na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (1 izvršitelj)

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09,63/11, 94/13, 139/13, 131/17).

Pristupnici uz prijavu prilažu: preslik odgovarajuće diplome, preslik domovnice, popis znanstvenih i stručnih radova i radove, dokaz o državljanstvu, dokaze o izvrsnosti tijekom studija (nagrade, priznanja, dokaze o stipendiranju i sl.). Pristupnici strani državljani trebaju priložiti potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Link na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166.

Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon isteka roka neće se razmatrati.

Prijave sa natječajnom dokumentacijom (svi prilozi u PDF formatu) dostavljaju se u roku od 30 dana od objave Natječaja u Narodnim Novinama na e mail adresu: natjecaji@kifst.hr

Sve potrebne dodatne informacije mogu se zatražiti putem e maila dekanat@kifst.hr

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su suglasni da Kineziološki fakultet u Splitu može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content