Odluke o upisima u više godine stručnog preddiplomskog studija i specijalističkog diplomskog studija kineziologije

Upisi u više godine (drugu i treću) stručnog i specijalističkog studija provodit će od 21. do 25.10.2019. godine od 09.00 do 13.00 sati
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Temeljem čl. 12. Pravilnika o studiranju na stručnim studijima na Kineziološkom fakultetu u Splitu, Kolegij stručnih studija predlaže Fakultetskom vijeću Kineziološkog fakulteta u Splitu, donošenje

 

Odluke o upisima u više godine

stručnog preddiplomskog studija

i specijalističkog diplomskog studija kineziologije

 

Upisi u više godine (drugu i treću) stručnog i specijalističkog studija provodit će od 21. do 25.10.2019. godine od 09.00 do 13.00 sati u prostorijama Studentske službe fakulteta.

Za upis je potrebno:

  • Indeks sa svim upisanim ocjenama položenih ispita (ako ga student ima)
  • Dokaz o uplati upisnine u iznosu od 350,00 kn
  • Dokaz o uplati školarine u iznosu od 5.400,00 kn (2.700,00 kn za studente koji školarinu plaćaju obročno, a imaju deponiranu bjanko zadužnicu)

Uplate se vrše u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN HR4124070001100643571; poziv na broj: OIB STUDENTA; model: 00

Studenti koji upisu neće pristupiti osobno, obavijest o nakani upisa više godine, te dokaz o uplati trebaju dostaviti na e-mail studentska.sluzba@kifst.hr.

Studenti koji nisu podmirili školarinu za proteklu akademsku godinu ne mogu pristupiti upisu dok ne podmire dugovanje.

Upisi nakon 25.10.2019. neće biti mogući.

Početak nastave za drugu i treću godinu stručnog preddiplomskog studija, te prvu i drugu specijalističkog diplomskog studija je 02. studenog 2019. godine, prema rasporedu koji će se naknadno objaviti.

Uvjeti upisa u više godine studija

  1. Upisi u drugu i treću godinu stručnog preddiplomskog studija prema Odluci 1.
  2. Studenti treće godine stručnog preddiplomskog studija koji su odslušali a nisu položili sve predmete ili nisu obranili samo završni rad – upisuju ponovno treću godinu studija (apsolventsku), ponovno upisuju sve nepoložene predmete, te u akademskoj 2019/2020 (do 30.09.2020.) moraju završit studij (obranjen završni rad).

Opći uvjet je da su položili sve predmete druge godine koje su u 2018/2019 ponovno upisali, jer su u protivnom izgubili pravo studiranja.

Za upis apsolventske godine potrebno je uplatiti upisninu od 350,00 kn.

  1. Studenti-prijelaznici koji su studij upisali 2018/2019 upisom petog i šestog semestra imaju status apsolventa do 30.09.2020. godine, ukoliko na vrijeme izvrše upis i uplate upisninu od 350,00 kn.
  2. Studentima-prijelaznicima koji su studij upisali 2017/2018 upisom petog i šestog semestra produžava se status apsolventa u ak. godini 2019/2020 do 30.09.2020. godine, ukoliko na vrijeme izvrše upis i uplate upisninu od 350,00 kn. Ovi studenti obvezni su platiti naknadu za položeni ispit u iznosu od 200,00 kn po ispitu, jednokratno, uključujući završni rad i stručnu praksu.
  3. Upisi u drugu godinu specijalističkog studija vrši se prema Odluci 2.
  4. Studenti druge godine specijalističkog diplomskog stručnog studija koji su odslušali a nisu položili sve predmete druge studijske godine ili nisu obranili samo završni rad – upisuju ponovno drugu godinu studija (apsolventsku), ponovno upisuju sve nepoložene predmete, te u akademskoj 2019/2020 (do 30.09.2020.) moraju završiti studij (obranjen završni rad).

 

Voditelj odsjeka Stručnih studija

Izv.prof.dr.sc. Marko Erceg

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content