SVEUČILIŠTE U SPLITU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

SPLIT

TESLINA 6.

 

Raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor (M/Ž)

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane člankom  97. Zakona  o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09,63/11, 94/13, 139/13, 131/17), poželjno je radno iskustvo u nastavi i znanstvena djelatnost u znanstvenom polju kineziologije.

Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis, preslik odgovarajuće diplome, dokaz o uspješnosti tijekom studija sukladno članku 97. Zakona  o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (prijepis ocjena, nagrade i priznanja, dopunska isprava o studiju ako je imaju), dokaze o radnom iskustvu u nastavi, potvrde o stručnim usavršavanjima, dokaze o znanstvenoj djelatnosti (radovi, potvrde o prisustvovanju znanstvenim skupovima), preslik domovnice/dokaz o državljanstvu. Pristupnici strani državljani trebaju priložiti potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika. Pristupnici trebaju svu natječajnu dokumentaciju dostaviti i u digitalnom obliku.

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09,63/11, 94/13, 139/13, 131/17).

Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis s osvrtom na uvjete Rektorskog zbora (NN 13/2012) i   dodatne uvjeta Kineziološkog fakulteta u Splitu, preslik odgovarajuće diplome, preslik domovnice/ dokaz o državljanstvu. Pristupnici trebaju svu natječajnu dokumentaciju dostaviti i u digitalnom obliku.

Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon isteka roka neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave Natječaja u Narodnim Novinama na adresu: Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet, Teslina 6. 21 000 Split isključivo preporučeno poštom uz naznaku „Prijava na Natječaj za (navesti zvanje i predmet) – ne otvarati“

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su suglasni da Kineziološki fakultet u Splitu može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka.