SVEUČILIŠTE U SPLITU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

SPLIT

TESLINA 6.

Raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor nastavnika (M/Ž)

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09,63/11, 94/13, 139/13, 131/17).

Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis s osvrtom na uvjete Rektorskog zbora (NN 13/2012) i   dodatne uvjeta Kineziološkog fakulteta u Splitu, preslik odgovarajuće diplome, preslik domovnice/ dokaz o državljanstvu. Pristupnici strani državljani trebaju priložiti potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika.

Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon isteka roka neće se razmatrati.

Prijave s natječajnom dokumentacijom u PDF formatu  dostavljaju se u roku od 8 dana od objave Natječaja u Narodnim Novinama na e mail adresu: natjecaji@kifst.hr

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.