Diplomski rad

RASPORED PRIJAVA I OBRANA DIPLOMSKOG RADA
I ZAVRŠETKA SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA KINEZIOLOGIJA

Studenti koji planiraju završiti sveučilišni diplomski studij u akademskoj godini 2017./2018. akademskoj godini trebaju učiniti slijedeće:

Postupak prijave teme, mentora, sumentora i kratkog sadržaja diplomskog rada

PRIJAVA 1:

  • OBRAZAC MR-OB1 popunjen elektronski, isprintan, potpisan od mentora i studenta

 

Postupak prijave diplomskog rada

PRIJAVA 2:

  • OBRAZAC MR-OB2 popunjen elektronski i isprintan
  • Radna verzija diplomskog rada prihvaćena od mentora/sumentora, tiskana u spiralnom uvezu (CD/DVD)

 

Postupak određivanja datuma obrane diplomskog rada

PRIJAVA 3:
UVJET: položeni svi ispiti i ostvareno najmanje 99 ECTS bodova.

  • Izvješće potpisano od svih članova Povjerenstva (predaje mentor)
  • OBRAZAC MR-OB3 popunjen elektronski, isprintan i potpisan
  • Konačnu verziju diplomskog rada (tri primjerka u tvrdom uvezu+3 CD/DVD-a)
  • Indeks sa svim upisanim ocjenama

 

Važni datumi za akademsku godinu 2017./2018. godinu:

PRIJAVA TEME, MENTORA I SUMENTORA  PRIJAVA 1 do 11.06.2018. (do 10.00 sati)

 

ZA OBRANU U SRPNJU 2018.
(od 09-13.07.2018.)
PRIJAVA 2 do 11.06.2018. (do 10.00 sati)
PRIJAVA 3 do 28.06.2018. (do 10.00 sati)

 

ZA OBRANU U RUJNU 2018.
(od 10.09. do 30.09.2018.)
PRIJAVA 2 do 28.06.2018. (do 10.00 sati)
PRIJAVA 2 ili 3 do 30.08.2018. (do 10.00 sati)
PRIJAVA 3 do 20.09.2018. (do 10.00 sati)

 

ZA OBRANU U LISTOPADU 2018.
(od 01.10. do 31.10.2018.)
PRIJAVA 2 do 20.09.2018. (do 10.00 sati)
PRIJAVA 3 do 22.10.2018. (do 10.00 sati)


Studenti da bi završili studij u ak. godini 2017./2018., postupak prijave (PRIJAVA 1) moraju započeti najkasnije do 30.08.2018. (do 10.00 sati).